Hvorfor gjennomfører Mattilsynet inspeksjoner?

Mattilsynet utøver tilsyn for å håndheve gjeldende regelverk som spenner over et bredt spekter av aktiviteter, fra produksjon og omsetning av mat og kosttilskudd til behandling av biprodukter, dyrehold, planter, veterinærer, kosmetikk og mer. Det er de som driver disse aktivitetene som har ansvaret for å sikre overholdelse av regelverket. Inspeksjonene er et virkemiddel for å sikre at slike ansvarlige parter faktisk følger loven.

Uanmeldte inspeksjoner

En signatur i Mattilsynets tilnærming er deres tilbøyelighet til å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner. Denne praksisen er ment å gi et autentisk bilde av hvordan virksomheter håndterer regelverket i deres daglige operasjoner. Dette sikrer at inspektørene observerer situasjonen slik den er uten forutgående forberedelser.

Dialog og informasjon

Når inspektørene ankommer, starter de med å presentere sine legitimasjonskort og forklarer hensikten med inspeksjonen. Dette gir den som blir inspisert, innsikt i hvorfor Mattilsynet er til stede og hva de skal se etter. Dette gir også rom for spørsmål og dialog, og det blir klargjort hvilke deler av regelverket som vil bli vurdert.

Din rett til å være medvirkende

En viktig rettighet for den som blir inspisert, er muligheten til å ha med en person etter eget valg under inspeksjonen. Dette gir et ekstra lag av trygghet og sikrer at inspeksjonen utføres på en rettferdig måte. Personen som blir med må imidlertid kunne møte innen rimelig tid for å unngå utsettelse av inspeksjonen.

Klage og samarbeid

Dersom du føler at inspeksjonen ikke er berettiget, har du rett til å klage, både muntlig og skriftlig. Dette gir deg en mulighet til å uttrykke dine bekymringer eller innvendinger mot inspeksjonen. Et samarbeidsvillig forhold er også en plikt du har. Du er pålagt å bistå inspektørene ved å gi adgang til områder og gi nødvendig informasjon for å lette inspeksjonsprosessen.

Inspektørens ansvar

Etter inspeksjonen har inspektørene ansvar for å dokumentere sine observasjoner. Dette inkluderer notater, bilder og videoer. Dette sikrer en transparent prosess der grunnlaget for deres beslutninger er klart forståelig og kan overprøves ved behov. Inspektøren vil også diskutere funnene med deg og gi informasjon om hva som vil skje videre.

Oppfølging og konsekvenser

Etter inspeksjonen vil Mattilsynet sende deg en oppfølgingsmelding. Dersom ingen avvik er funnet, vil du motta informasjon om dette. Dersom brudd på regelverket er identifisert, vil du motta en beskrivelse av observasjonene og en forhåndsvarsel om eventuelle tiltak som må iverksettes for å rette opp i situasjonen.

Mattilsynets rolle i veien videre

Mattilsynet er ikke bare der for tilsyn, men også som en ressurs for veiledning. Du har rett til å motta veiledning om regelverket og prosessen rundt inspeksjoner. Dette sikrer at du har en dypere forståelse av hva som forventes og hvordan du kan samarbeide for å opprettholde helse, sikkerhet og kvalitet i dine aktiviteter.

Ring oss