Innløsning av festetomt – hva skjer hvis jeg ikke innløser tomten?

Tomtefesteloven §  33 omhandler dette og lyder: 

Når festetida er ute for festetomt til bustadhus eller fritidshus, og tomta ikkje blir innløyst etter § 32, lauper festet vidare på same vilkår som før, likevel slik at bortfestaren kan krevje regulering etter § 15 fjerde ledd. For feste som er lenga etter fyrste punktum, gjeld § 7 fyrste ledd om festetid.

Tomtefesteloven § 7 regulerer at avtaler som er forlenget etter § 33 gjelder til festet blir sagt opp av festeren eller til tomten blir innløst.

Ring oss