Innløsning av festetomter til fritidshus i henhold til tomtefesteloven

Fritidshusene våre er ofte en kilde til rekreasjon, avslapning og fine minner. Men hva skjer når vi har en festet tomt for vårt kjære fritidshus, og vi ønsker å innløse den? Tomtefesteloven regulerer også innløsning av festetomter til fritidshus, og det er viktig å forstå reglene som gjelder for denne typen eiendommer.

For festeavtaler inngått etter Tomtefesteloven trer i kraft, er reglene klare. Det er ingen automatisk innløsningsrett for fritidshus. Innøsning av festetomter til fritidshus er av privatrettslig art. Det betyr at innløsning ikke kan skje uten en avtale mellom partene eller bortfesterens samtykke.

For festeavtaler inngått etter 1975, men før 2002, er innløsningsreglene noe annerledes. Her kan festeren normalt kreve innløsning etter at det har gått 50 år av den avtalte festetiden, deretter hver 10. år. Unntak gjelder hvis tomten hører til et familie- eller kombinasjonsbruk innen landbruket. I slike tilfeller gjelder ikke innløsningsretten, med mindre det er avtalt annerledes.

Selv om festeren ikke kan kreve innløsning, har de likevel rett til forlengelse av festeavtalen for ubegrenset antall nye 10-års perioder. Hvordan og når festeavtalen skal opphøre, er festerens beslutning. Hvis det oppstår uenighet om innløsning eller forlengelse, kan tvisten bli brakt inn for domstolene for avgjørelse.

For festeavtaler inngått før 1976 gjelder Tomtefesteloven § 33 annet ledd. Her kan festeren, når festetiden er utløpt, kreve forlengelse i 10-års intervaller. Innløsning kan også søkes, men det er en tidsfrist for å søke om innløsning. Søknaden må være skriftlig og sendes senest ett år før festetiden utløper. Oppreisning for fristoverskridelse kan gis, men når festeavtalen er utløpt, kan innløsning ikke lenger kreves.

Det er viktig å forstå at innløsning av festetomter til fritidshus er et privatrettslig anliggende, og det er ingen sentrale myndigheter som kan pålegge innløsning uten partenes samtykke eller avtale. Dette gir parter en viss grad av fleksibilitet, men det kan også føre til uenigheter som må løses gjennom juridiske prosesser.

Ring oss