Innsikt i Arveloven § 119: Veiledning ved Privat Skifte

Arveloven § 119 regulerer praktiske oppgaver ved privat skifte av dødsbo. Hensikten med denne bestemmelsen er å ivareta arvingenes og andre rettighetshaveres interesser under skiftebehandlingen. Dette innlegget vil forsøke å bringe klarhet i noen av bestemmelsene i denne paragrafen.

For det første, den eller de av arvingene som skifteattesten er utstedt til, har ansvaret for å gjennomføre det private skiftet. Imidlertid kan denne attesten også delegeres til andre, for eksempel til en advokat.

Viktige oppgaver i forbindelse med skiftebehandlingen inkluderer skaffe oversikt over arvingene i boet og omfanget av den enkeltes arverett, samt arvelaterens eiendeler og forpliktelser. I tillegg skal det sørges for at krav som følger av arvelaterens gyldige testament, blir oppfylt. Boets eiendeler skal også tas vare på og sikres på en passende måte.

Hvis det er nødvendig, bør det vurderes om det skal utstedes proklama. Det er også nødvendig å levere skattemelding for inneværende år og eventuelt for foregående år dersom denne ikke allerede er levert. Boets og arvelaterens forpliktelser skal dekkes, eller det skal settes av midler til dette.

Neste trinn er å klargjøre om arvinger ønsker å overta eiendeler på skiftet eller om eiendelene skal selges. Hvis det er enighet om salg, skal salget gjennomføres. Deretter bør det settes opp et forslag til fordelingen av eiendelene i boet. Når arvingene har blitt enige om fordelingen, bør det utarbeides et dokument som viser hvordan boet er fordelt, og dette dokumentet skal signeres av arvingene.

Til slutt skal eiendelene overføres til arvingene etter den fordelingen det er enighet om. Dokumentasjon som viser at kreditorene har fått dekning, bør oppbevares på en sikker måte.

I sum gir Arveloven § 119 en omfattende veiledning for gjennomføring av et privat skifte. Selv om mange oppgaver kan synes kompliserte, vil en strukturert tilnærming sikre en smidig prosess som ivaretar interessene til alle involverte parter.

Ring oss