Kan jeg ha med meg en støtteperson i forliksrådet?

Du har rett til å la deg bistå av en prosessfullmektig eller en medhjelper i forliksrådsmøte:

§ 6-7.Prosessfullmektiger og medhjelpere

(1) Som prosessfullmektig for forliksrådet kan partene bruke
a) advokat og autorisert advokatfullmektig,
b) rettshjelper etter domstolloven​3 § 218 annet ledd nr. 1 til 3,
c)inkassobevillingshaver​ med inkassooppdrag for saken,
d)ektefelle eller samboer, slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller søsken,
e)ansatt eller annen person med tilknytning til næringsvirksomhet saken gjelder, eller
f)en skikket myndig person etter tillatelse fra forliksrådet i den enkelte sak.


(2) Som prosessfullmektig under møte kan partene dessuten bruke
a)myndig person som er ansatt hos og står under faglig ledelse av en prosessfullmektig etter første ledd bokstav a til c, eller
b)medlem av utvalget av faste møtefullmektiger etter sjette ledd.


(3) Som prosessfullmektig for forliksrådet kan ikke brukes en person som
a)utfører arbeid eller verv for forliksrådet, eller
b) driver ervervsmessig eller stadig rettshjelpsvirksomhet uten å være omfattet av første eller annet ledd.


(4) Som rettslig medhjelperunder møte kan partene la seg bistå av en som kan være prosessfullmektig for forliksrådet.

(5) Vil en part møte med advokat som prosessfullmektig, medhjelper eller stedfortreder,7 skal motparten og forliksrådet ha melding om dette senest en uke før møtet. I så fall kan motparten møte med advokat uten særskilt varsel.


(6) Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Kongen gir forskrift om antall møtefullmektiger, deres kvalifikasjoner og godtgjøring mv

Etter bestemmelsen er er kretsen av personer som kan bistå i forlikrådsmøte nokså vid.

Ta gjerne kontakt om du ønsker bistand fra en av våre advokater i forliksrådet. Vi er tilgjengelig på telefon 751 75 800.,

Ring oss