Kommunens ansvar for EE-avfall: Sortering og forsvarlig oppbevaring

Elektrisk og elektronisk avfall, ofte referert til som EE-avfall, er en økende bekymring i vår moderne verden. Kommunene spiller en kritisk rolle i innsamling, sortering og oppbevaring av dette avfallet. I dette blogginnlegget vil vi ta for oss detaljene i hvordan kommuner skal sørge for sortering og forsvarlig oppbevaring av EE-avfall.

Sortering og forsvarlig oppbevaring

Kommunen har et ansvar for å sørge for at EE-avfall sorteres fra annet avfall og oppbevares på en sikker og forsvarlig måte. Oppbevaring av EE-avfall skal ikke være skjemmende eller medføre risiko for forurensning, eller skade på mennesker og dyr. En av hovedoppgavene er derfor å sikre at EE-avfall blir lagret på en hensiktsmessig og trygg måte.

Videre skal muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet ikke reduseres. Dette betyr at oppbevaringen skal ivareta avfallets potensiale for fremtidig resirkulering eller gjenbruk.

Forhindring av ulovlig henting

For å unngå ulovlig henting av EE-avfall, skal oppbevaringen være sikret. Dette kan gjøres gjennom innendørs lagring, utendørs lagring med inngjerding og låsing, eller ved vakthold, herunder kameraovervåking. Tiltakene skal tilpasses avfallsmengden og andre lokale forhold. I tillegg bør plakater som forklarer at avfallet ikke kan fjernes uten skriftlig avtale med kommunen, og at overtredelse kan straffes, settes opp.

Henting av EE-avfall

Kommunen skal sørge for at EE-avfall kun hentes av godkjente aktører som samler inn på vegne av godkjente returselskap eller etter skriftlig avtale med kommunen. En avtale som inngås med en aktør som driver med forberedelse til ombruk skal som et minimum inneholde organisasjonsnummeret til aktøren, og avtalen skal oppbevares hos kommunen så lenge den er gjeldende.

Beskyttelse av personopplysninger

På betjente mottak skal det være tilbud om at EE-avfall som kan inneholde personopplysninger kan oppbevares i en stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring. Dette hjelper til med å beskytte personvernet til innbyggerne i kommunen.

Kravene i denne paragrafen gjelder også når kommunen sørger for henting av EE-avfall. Ansvarlig håndtering av EE-avfall er ikke bare et lovkrav, men også et nødvendig skritt for å sikre en bærekraftig fremtid for samfunnet vårt.

Ring oss