Konkursboets valg om arbeidsavtalen

Konkursåpningen markerer ofte en usikker tid for de ansatte i en virksomhet. Spørsmålet om hvorvidt arbeidsforholdet opprettholdes eller avsluttes av konkursboet er en av de mest sentrale bekymringene. Her skal vi se nærmere på hva som skjer når konkursboet velger å ikke tre inn i arbeidsavtalene.

Boet tar stilling innen tre uker

Ifølge dekningsloven § 7-11 er bostyreren forpliktet til å gi en skriftlig erklæring til arbeidstakerne innen tre uker etter konkursåpningen. Denne erklæringen informerer arbeidstakerne om boets beslutning om å ikke fortsette arbeidsavtalene.

I tillegg til erklæringen skal bostyreren følge arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse og sende arbeidstakerne en standard oppsigelse. Inntil boet har tatt en endelig beslutning om arbeidsavtalen, er det arbeidstakerens plikt å stå til disposisjon for konkursboet.

Boet kan tilby ny midlertidig avtale

Selv om konkursboet velger å ikke trå inn i den eksisterende arbeidsavtalen, har de muligheten til å tilby en ny midlertidig avtale med den ansatte. Slike avtaler er vanligvis begrenset i varighet og har spesifikke formål, som for eksempel opprydning etter konkursåpningen, salg av varelager, eller bistand med regnskapsarbeid.

Det er viktig å merke seg at den ansatte skal ha lønn for alt arbeid som pålegges av boet utover den initielle “rydde og feie”-perioden. Det gir en viss grad av økonomisk trygghet i en tid med usikkerhet.

Saklige grunner styrer valgene

Når boet skal drive en begrenset virksomhet som en del av avviklingen, har de normalt rett til å velge hvem de har behov for å inkludere. Dette valget må være saklig begrunnet i boets spesifikke behov. Ansiennitetsreglene har ingen innvirkning på hvilke avtaler boet kan inngå.

Ring oss