Konkursvarsel og insolvenspresumsjon: En gjennomgang av konkursloven § 63

Har du noen gang lurt på hvordan insolvens kan bli antatt i konkursprosessen? I dette blogginnlegget tar vi deg gjennom alle nyansene av konkursloven § 63 og dets betydning for insolvenspresumsjon.

Konkursprosessen kan være kompleks og utfordrende, spesielt når det kommer til vurderingen av insolvens. Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) har flere bestemmelser som regulerer hvordan insolvens kan konstateres, og en av de mest interessante er § 63. Denne paragrafen fokuserer på hvordan insolvenspresumsjon kan oppstå ved bruk av konkursvarsel. La oss utforske detaljene nærmere.

Konkursloven § 63: Bakgrunn og hensikt

Hensikten med § 63 i konkursloven er å gi kreditorene en effektiv metode for å begjære en skyldner konkurs når det foreligger klar og forfalt gjeld. Denne bestemmelsen gir også retningslinjer for hvordan insolvenspresumsjon kan dannes gjennom bruk av konkursvarsel.

Krav til insolvenspresumsjon

For at insolvenspresumsjon skal oppstå etter konkursloven § 63, må visse kriterier være oppfylt. Først og fremst må skyldneren ha en lovbestemt regnskapsplikt eller ha hatt en slik plikt det siste året før konkursbegjæringen ble sendt inn. Deretter må konkursen begjæres av en fordringshaver som tydelig har krevd betaling av klar og forfalt gjeld. Denne kreditoren må deretter ha latt forkynne en betalingsoppfordring til skyldneren, med en frist på minst to uker for betaling. Konkursbegjæringen må i så fall være innkommet til retten i løpet av de første to ukene etter at denne betalingsfristen er utløpt.

Innholdet i konkursvarselet

Konkursvarselet som skal forkynnes for skyldneren, skal inneholde spesifikke elementer. Det skal informere skyldneren om fordringshaverens rett til å begjære konkurs åpnet dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristens utløp. Videre skal varselet gi skyldneren kunnskap om at det i alminnelighet vil bli antatt insolvens ved behandlingen av konkursbegjæringen når fordringshaveren har fulgt reglene i § 63. Dette varselet fungerer som en presumsjonsregel, på lignende måte som § 62 i konkursloven, men med et særlig fokus på de som har regnskapsplikt.

Høy bevisbyrde for skyldneren

Skyldneren har en betydelig bevisbyrde når det gjelder å motbevise insolvenspresumsjonen som oppstår ved bruk av konkursvarsel. Dette betyr at skyldneren må kunne påvise en høy grad av sannsynelighet for at han eller hun ikke er insolvent.

Konkursloven § 63 gir en klar ramme for hvordan insolvenspresumsjon kan oppstå ved bruk av konkursvarsel. Det er viktig for både fordringshavere og skyldnere å forstå betingelsene og kravene som er satt i denne bestemmelsen. Når disse reglene følges korrekt, gir det en effektiv metode for å begjære konkurs åpnet i tilfeller der insolvens er antatt.

Det er alltid viktig å søke juridisk rådgivning når du befinner deg i en situasjon knyttet til insolvens eller konkurs. Konkursloven har flere bestemmelser som kan påvirke resultatet av en konkursprosess, og det er viktig å forstå dine rettigheter og plikter.

Ring oss