Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten) § 2-2 a.Rett til vurdering, tidsfrist, tidspunkt og informasjon om nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Å sikre pasienters rett til nødvendig helsehjelp er en viktig prioritet i helse- og omsorgstjenesten. Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten) § 2-2 a gir pasienter klare rettigheter når de søker eller trenger helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. I dette blogginnlegget skal vi utforske de forskjellige aspektene ved retten til vurdering, tidsfrist, tidspunkt og informasjon om nødvendig helsehjelp.

Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten har rett til å få en vurdering av om de har rett til nødvendig helsehjelp. Denne vurderingen skal skje innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen. Pasienten skal få informasjon om denne vurderingen, basert på henvisningen som er sendt. Dersom pasienten vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp, har de også rett til å få fastsatt en faglig forsvarlig tidsfrist for når helsehjelpen skal være påbegynt, samt et konkret tidspunkt for oppstarten av helsehjelpen innenfor denne tidsfristen. Dette sikrer at pasientene får en forsvarlig behandling og et faglig godt pasientforløp.

Informasjon spiller en avgjørende rolle i pasienters rettigheter. Innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen, har pasienten rett til å få informasjon om vurderingen av retten til nødvendig helsehjelp, det fastsatte tidspunktet for oppstart av helsehjelpen, den fastsatte tidsfristen for når helsehjelpen senest skal være påbegynt, samt klageadgangen, klagefristen og fremgangsmåten ved klage. Den henvisende instansen skal også få samme informasjon som pasienten. Dette sikrer at pasienten er godt informert og kan ta informerte beslutninger angående sin helsehjelp.

Det er viktig å merke seg at pasienter med mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har rett til raskere vurdering av retten til nødvendig helsehjelp, fastsettelse av tidsfrist og tidspunkt, samt informasjon enn det som er angitt i andre og tredje ledd. Dette sikrer at pasienter med akutt behov får den nødvendige oppfølgingen så raskt som mulig.

De regionale helseforetakene har også en rolle i fastsettelsen av tidsfristen og tidspunktet etter andre ledd. De kan bestemme hvilke institusjoner som skal ha denne myndigheten når pasienten er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. I tillegg kan de regionale helseforetakene bestemme at private virksomheter med avtaler med et regionalt helseforetak også kan vurdere retten til nødvendig helsehjelp og fastsette tidsfrist og tidspunkt etter andre ledd.

Departementet har myndighet til å gi forskrifter som gir nærmere bestemmelser om fastsettelse av tidsfrist og informasjon om denne, spesielt for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Departementet kan også gi forskrifter som angår fastsettelse av tidspunktet etter andre ledd og retten til raskere vurdering for visse pasientgrupper. Videre kan det også fastsettes forskrifter om hvilke private virksomheter som har myndighet til å vurdere retten til nødvendig helsehjelp og fastsette tidsfrist og tidspunkt etter andre ledd.

Denne loven gir en klar struktur og retningslinjer for retten til vurdering, tidsfrist, tidspunkt og informasjon om nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det er viktig for pasienter å være klar over sine rettigheter og få den helsehjelpen de trenger innenfor forsvarlige tidsfrister og med god informasjon. Lovens bestemmelser bidrar til å sikre en effektiv og rettferdig behandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Ring oss