Må oppmålingsforretning gå foran matrikkelføring?

Oppmålingsforretning er en essensiell prosess som må utføres før visse typer opplysninger kan registreres i matrikkelen. Men hvordan fungerer denne prosessen, og når er den nødvendig? Dette blogginnlegget tar en nærmere titt på kravene om oppmålingsforretning før matrikkelføring og gir deg en bedre forståelse av denne viktige delen av eiendomsforvaltningssystemet.

Når Kreves Oppmålingsforretning?

Oppmålingsforretning må utføres før følgende opplysninger kan føres inn i matrikkelen:

1. Ny Grunneigedom, Anleggseigedom, Festegrunn eller Jordsameige: Dette gjelder når nye eiendommer opprettes. Opprettelsen av en ny enhet (matrikulering) innebærer opprettelse av nye grenser som må merkes og måles under oppmålingsforretningen før de kan registreres i matrikkelen.

2. Umatrikulert Grunneigedom eller Festegrunn: Umatrikulerte eiendommer må også gjennomgå oppmålingsforretning før de kan registreres.

3. Registrering av Uregistrert Jordsameige eller Endringer i Registrert Sameigefordeling: Ved registrering av uregistrerte jordsameier eller endringer i eksisterende sameigefordeling, kreves også oppmålingsforretning.

4. Arealoverføring, Endring av Grenser for Festegrunn, Grensejustering og Klarlegging av Eksisterende Grenser: Disse sakene krever også at oppmålingsforretning blir gjennomført før opplysningene kan bli registrert i matrikkelen.

5. Eigarseksjon som omfatter Uteareal, eller Nytt eller Endret Uteareal til Eksisterende Eigarseksjon: Oppmålingsforretning må også utføres for eiendomsseksjoner som inkluderer eksklusiv bruk av uteareal. Dette gjelder både når nye eiendomsseksjoner opprettes med slikt uteareal og når eksisterende eiendomsseksjoner får tillegg av slikt areal.

Unntak fra Kravet om Oppmålingsforretning

Det er viktig å merke seg at det finnes unntak fra kravet om oppmålingsforretning før matrikkelføring. Oppmålingsforretning er for eksempel ikke nødvendig for å registrere sammenslåing etter § 18 i matrikkelloven eller for fastsettelse av samlet fast eiendom etter § 20.

Departementet har myndighet til å gi forskrifter om oppmålingsforretning før matrikkelføring, inkludert bestemmelser om fullføring av slike oppmålingsforretninger.

Oppsummering

Oppmålingsforretning er en viktig del av eiendomsregistreringsprosessen som må utføres før visse typer opplysninger kan registreres i matrikkelen. Dette sikrer nøyaktige og pålitelige opplysninger om eiendomsgrenser og bidrar til effektiv eiendomsforvaltning. Det er derfor avgjørende å forstå kravene og prosessene knyttet til oppmålingsforretning i den norske matrikkelloven.

Ring oss