Når er det straffbart å gi uriktig forklaring

Når er det straffbart å gi uriktig forklaring

Det følger av straffeloven § 221 til hvem det er straffbart å gi uriktig forklaring og at straffen er bot eller fengsel opp til 2 år.

Straffeloven § 221. Uriktig forklaring

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til

a)retten,
b)notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12,
c)offentlig myndighet under forklaringsplikt,
d)offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis,
e)EFTA-domstolen, eller
f)Den internasjonale straffedomstolen.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse mot en mistenkt som forklarer seg uriktig om det forhold mistanken mot ham gjelder. Det samme gjelder den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste for straff eller fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art, med mindre vedkommende hadde plikt til å forklare seg.

Ring oss