Når kan et tyveri karakteriseres som naskeri?

Et tyveri vil i hovedsak karakteriseres og straffes som naskeri hvis det er av mer bagatellmessing karakter.

Bestemmelsen om naskeri er inntatt i straffeloven § 323 og betegnes i den nye straffeloven som “mindre tyveri”:

§ 323.Mindre tyveri

Med bot straffes den som gjør seg skyldig i tyveri når straffskylden er liten fordi det gjelder en ubetydelig verdi og forholdene for øvrig tilsier det.

Tilegnelse av naturprodukter, herunder stein, kvister, vekster mv., av liten eller ingen økonomisk verdi under utøvelse av lovlig allemannsrett, straffes likevel ikke.

Et tyveri vil straffes etter naskeribestemmelsen når straffeskylden er liten fordi

  • det gjelder en ubetydelig verdi
  • forholdene for øvrig tilsier det

Det er et absolutt vilkår at det dreier seg om “ubetydelige verdier”. Hvor grensen skal trekkes beror i hovedsak på pengeverdien. Retningslinjer fra lovforarbeider og praksis på området tilsier at verdier mellom kr 500 – kr 2000 kan karakteriseres som naskeri.

Når det gjelder “forholdene for øvrig” skal det ses hen til omstendighetene ved handling. Har for eksempel vedkommende benyttet samme fremgangsmåte tidligere og slik sett utøver et kriminelt handlingsmønster?

De viktigste eksemplene på at tyveri straffes som naskeri er mindre tyverier fra butikker.

 

Ring oss