Når kan man sette opp en vindmølle uten å måtte søke tillatelse til det?

søkevindmølle

Tenker du å sette opp en vindmølle til bruk på hytta? Er du usikker på om du må be om tillatelse til å gjennomføre prosjektet ditt. Dette er de reglene du skal være klar over:

  1. Energiloven konstaterer at for vindkraftverk på land setter energilovforskriften § 3-1 grensen for når anlegget må ha konsesjon til 1 MW installert effekt eller mer enn fem vindturbiner.  Altså en del høyere enn hva som vil være naturlig på en hytte eller til privat bruk.
  2. Hvis du ikke eier tomten må du undersøke nærmere hvilke tillatelser du trenger. f.eks. i oreigningslova.
  3. Vindkraft- og vannkraftverk som krever konsesjon etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven omfattes fortsatt av plan- og bygningsloven, men det er ikke noen reguleringsplikt for slike anlegg. Kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg vil alltid være en byggesak. Enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg er søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1, og skal oppføres i tråd med loven og tilhørende forskrifter. Dette innebærer at den som skal føre opp anlegget (tiltakshaver) må sende søknad til kommunen og få byggetillatelse før det bygges. Nærmere regler om søknad og byggesaksbehandling følger av byggesaksforskriften. Forskriften med veiledning finnes på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) – Liten vindmølle, frittstående solcellepanel og solblomst er søknadspliktig etter pbl. § 20- 1 bokstav a
  4. Vindkraftverk må også avklares i henhold til andre lovverk som for eksempel kulturminneloven, forurensningsloven og naturmangfoldloven. 
Ring oss