Nye lover i Norge: 1. juli 2023

Fra 1. juli 2023 trer 35 lover helt eller delvis i kraft i Norge, deriblant ny lov om låneformidling og lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Blant disse 35 lovene, vil 5 koronarelaterte lover nå endelig bli opphevet.

En av de mest fremtredende lovene er Lov 16. desember 2022 nr. 91 om låneformidling (låneformidlingsloven). Denne loven vil være av særlig betydning for banker og andre finansinstitusjoner som formidler lån til norske forbrukere.

En annen viktig lov som trer i kraft er Lov 20. desember 2022 nr. 121 om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Denne loven er rettet mot å styrke kommunenes rolle og ansvar i forhold til å skaffe bolig til de som ikke selv kan oppnå dette.

For de som er involvert i helsevesenet, vil det være av interesse at Lov 3. mars 2023 nr. 2 om endringer i helselovgivningen nå trer i kraft. Denne loven inneholder blant annet bestemmelser om organisering av klagenemndene og behandling av personopplysninger i pasientskadesaker.

En annen lov som kan påvirke en bred del av befolkningen er Lov 21. april 2023 nr. 7 om endringer i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven. Denne loven inneholder bestemmelser om kostnadsdekning for tilsyn og kontroll.

For de som arbeider innen juss og rettsvesen vil Lov 11. mai 2023 nr. 13 om endringer i tvisteloven mv. være av interesse. Denne loven inneholder bestemmelser om rettsmekling, ankenektelse mv.

Det er verdt å merke seg at mange av lovene har ytterligere detaljer og forskrifter som trer i kraft samtidig, og det anbefales å lese det fullstendige lovverket og tilhørende forskrifter for å få en fullstendig oversikt over de endringer som trer i kraft 1. juli 2023.

Det er også viktig å merke seg at flere av lovene som trer i kraft, gjør det delvis, og det kan være andre deler av lovene som trer i kraft på andre datoer. Det anbefales å holde seg oppdatert om disse datoene for å sikre full etterlevelse av det norske lovverket.

Ring oss