Nye Reguleringer for Øyepålfisket (2023)

Det nye året markerer innføringen av strengere reguleringer for øyepålfisket i Norge. Forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2023, er satt til å pågå i et år, til og med 31. desember 2023. Målet er å begrense overfiske og beskytte artens bestand, samtidig som det opprettholder en bærekraftig økonomisk drift for de involverte i næringen.

Generelt forbud og total kvote

Et av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved denne forskriften er det generelle forbudet mot fiske og landing av øyepål i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, samt i fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard, og i internasjonalt farvann i løpet av 2023.

Det er imidlertid gjort unntak for norske fartøy med adgang til å delta i fisket. Disse fartøyene kan fiske og lande opptil 58 411 tonn øyepål i perioden fra 1. april til 31. oktober.

Maksimalkvoter og kvoteutnyttelse

Fiskeridirektoratet har fått tillatelse til å fastsette maksimalkvoter for fartøy med adgang til å delta. Kvoten for det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten med fartøyets fastsatte kvotefaktor i fisket etter øyepål.

Reguleringene knyttet til kvoteutnyttelse er komplekse, men hovedmålet er å sikre rettferdig fordeling og forhindre utnyttelse av systemet. Det er viktig å merke seg at hvert fartøy bare kan fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret.

Overføring av fangst og bifangst

Forskriften er veldig klar når det gjelder overføring av fangst. Det er generelt forbudt å overføre fangst til et annet fartøy og det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

I forhold til bifangst av øyepål ved fiske etter andre arter, er det ikke tillatt med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets øyepålkvote.

Avkortning av kvote, stopp i fisket, og straff

I tilfeller der fangst er dumpet eller drept ned, enten forsettlig eller uaktsomt, kan Fiskeridirektoratet vedta en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet kan også stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten eller områdekvoten er beregnet oppfisket.

Overtredelse av forskriften kan resultere i både overtredelsesgebyr og straff, noe som understreker alvorligheten av å overholde disse nye reguleringene.

Ring oss