Odelsloven § 10 – Odelshevdstid ved eiendomsovergang i hevdstiden

I henhold til Odelsloven § 10 kan odelsretten ved eiendomsovergang innenfor odelshevdstiden bli påvirket av visse faktorer. Dersom eiendommen går over til en ny eier som nedstammer i rett linje fra den forrige eieren, vil tidligere eiertider bli ansett som en sammenhengende periode for odelshevd. Denne regelen gjelder også når et adoptert barn overtar odelsjord etter adoptivforeldrene.

Det er viktig å merke seg at odelshevd ikke avbrytes dersom en eier tilbakefører eiendommen til en tidligere eier som nedstammer fra samme slekt. Tilsvarende gjelder ved avhending av eiendommen mellom søsken eller til barn av søsken, forutsatt at selgeren tidligere har overtatt eiendommen fra en slektning. Denne bestemmelsen gjelder også for overføring ved tvangssalg eller arv.

Det er altså flere situasjoner der odelsretten kan videreføres selv om eiendommen skifter hender mellom nære slektninger. Dette sikrer at odelsretten ikke går tapt ved visse formelle overføringer innenfor familien.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at odelsretten er underlagt spesifikke krav og frister, og at rettighetene til odelshevd kan variere avhengig av de konkrete omstendighetene. Det er derfor viktig å søke profesjonell juridisk rådgivning for å sikre at man forstår alle de juridiske aspektene knyttet til odelsrett og hevdstid ved eiendomsoverføringer.

Odelsloven er en essensiell del av den norske arveretten, og dens bestemmelser er utformet for å sikre en rettferdig og balansert fordeling av eiendom innenfor familien. Som med alle juridiske spørsmål, er det viktig å konsultere en kvalifisert jurist for å få grundig veiledning og bistand vedrørende odelslovens komplekse bestemmelser.

Ring oss