Odelssaker og odelsloven: Krav til arealstorleik og odlingsjord

I dette blogginnlegget skal vi dykke ned i paragraf 2 av odelloven og se nærmere på kravene til arealstørrelse for at en eiendom skal regnes som odlingsjord. Dette er et viktig og avgjørende kriterium for om odelsrett kan hevdes, og det er derfor verdt å se nærmere på hva loven sier.

I dagens odellov, § 2, blir en eiendom regnet som odlingsjord når enten jordbruksarealet er over 25 dekar eller det produktive skogarealet er over 500 dekar. Jordbruksarealet omfatter både fulldyrka og overflatedyrka jord, som kan benyttes til åkervekster eller eng, og jord som uten videre kultivering kan nyttes til slåtteng eller kulturbeite. Det er altså de naturlige forutsetningene for landbruksdrift som er avgjørende, ikke den aktuelle bruken.

Forslaget til endring i odelloven innebærer at begrepet “jordbruksarealet” kun omfatter fulldyrka og overflatedyrka jord. Andre jordarealer, som gjødsla beite, vil ikke lenger bli tatt med i beregningen av odlingsjord. Dette betyr at den nye grensen for odlingsjord vil være 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller 500 dekar produktiv skog. Det vil ikke lenger være mulig å slå sammen jordbruksareal og skogareal for å oppfylle kravet til odlingsjord.

Det er også viktig å merke seg at part i realsameie skal regnes med når en vurderer om eiendommen oppfyller kravene for å være odlingsjord. Part i realsameie har likhetstrekk med fullt eierskap, da sameierne har grunneierrådighet over realsameiet, begrenset av den enkelte eiendoms eierandel.

Det er verdt å nevne at loven har blitt endret tidligere, og det er viktig å være oppmerksom på overgangsbestemmelser som kan påvirke odelsretten for eiendommer som var odlingsjord før lovendringen i 2009. Det kan også oppstå tvilsspørsmål knyttet til eldre rett i odelssaker.

Høyesterett har også avsagt dommer som avklarer spørsmål av prinsipiell interesse vedrørende odelloven § 2. Et eksempel er dommen av 26. mars 2014, hvor det ble fastslått at totalfredet skog ikke oppfyller kravet til produktivt skogareal etter loven.

Som en oppsummering viser endringene i § 2 at kravet til odlingsjord enten kan oppfylles ved å ha over 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller ved å ha over 500 dekar produktiv skog. Part i realsameie må også regnes med ved vurderingen av eiendommens arealgrunnlag. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle overgangsbestemmelser og eldre rett i odelssaker, da dette kan påvirke odelsretten for eiendommer som var odlingsjord før lovendringen i 2009.

Ring oss