Ordensforstyrrelse

advokat strafferett

Hvilken ordensforstyrrelse er straffbar og hvor finner jeg bestemmelsen i straffeloven?

Straffeloven § 181. Ordensforstyrrelse

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer

a)den alminnelige fred og orden,
b)lovlig ferdsel,
c)omgivelsenes nattero, eller
d)omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg.

På samme måte straffes den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.

Ring oss