Plikt til å melde opplysninger om den avdødes arvinger og formuesforhold

Ved et dødsfall er det flere sentrale oppgaver som må håndteres. En av disse er å melde opplysninger om den avdødes arvinger og formuesforhold. I dette blogginnlegget vil vi belyse hva dette innebærer, hvem som har ansvaret for det, og hva slags informasjon som skal gis.

Hovedansvaret for å melde opplysninger om den avdødes sivilstatus, slektskapsforhold, og formuesforhold faller på ektefelle, samboer, de nærmeste slektningene og eventuelle testamentsarvinger etter den avdøde. Disse personene har plikt til å gi disse opplysningene etter beste evne, som definert i arveloven § 89 annet og tredje ledd.

Informasjonen som skal gis omfatter flere viktige detaljer. Dette inkluderer den avdødes sivilstatus – det vil si, om personen var gift, ugift, separert, skilt, enke, enkemann, samboer eller lengstlevende i et samboerskap. Videre skal det gis navn og fødselsnummer for person som nevnt ovenfor.

Det skal også meldes om den avdøde satt i uskiftet bo etter ektefelle eller samboer, og dersom den avdøde var skilt, separert eller tidligere samboer, om felleseiet var delt eller om skiftet for øvrig var gjennomført. Det er også viktig å oppgi hvem som er arvinger etter den avdøde, og om den avdøde etterlater seg et testament.

Hvis den avdøde har etterlatt seg arvinger som er mindreårige eller fratatt rettslig handleevne, skal vergens navn og kontaktopplysninger oppgis. Til slutt skal det gis navn, personnummer og kontaktopplysninger for den som melder opplysningene.

Det er viktig å merke seg at disse opplysningene normalt skal gis på et fastsatt skjema, med mindre noe annet er avtalt med tingretten. Dersom retten kan innhente opplysninger gjennom registre, kan det være at skjemaet kan begrenses til å omfatte kun de opplysningene som retten ikke mottar på annen måte.

Dødsfall medfører mange oppgaver som skal håndteres, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Ved å forstå plikten til å melde opplysninger om den avdødes arvinger og formuesforhold, kan man bidra til en mer effektiv og korrekt behandling av den avdødes etterlatenskaper.

Ring oss