Plikt til Internkontroll – En nødvendig plikt for å sikre helse, miljø og sikkerhet i virksomheter

Det er et essensielt krav til alle virksomheter å sikre helse, miljø, og sikkerhet gjennom systematisk arbeid. I Norge er dette regulert under forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kjent som Internkontrollforskriften. I dag vil vi se nærmere på bestemmelsene i § 4, som handler om plikt til internkontroll.

Ifølge Internkontrollforskriften § 4, er det en plikt for den ansvarlige for virksomheten å sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter, noe som innebærer at både ledelse og ansatte skal involveres i prosessen.

Denne plikten er av stor betydning, og den pålegger virksomhetens ledelse eller eier å innføre og utøve internkontroll. Dette innebærer at ledelsen skal påse at alle nødvendige rutiner og prosesser er på plass for å sikre helse, miljø, og sikkerhet i alle ledd i virksomheten. Det er også et krav at internkontrollen skal være en løpende prosess, og at den skal evalueres regelmessig for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Hvem som er “ansvarlig” for virksomheten vil variere ut fra hvordan virksomheten er organisert og hvilken lovgivning den er underlagt. Dette kan variere fra arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven, til produsenter, importører, og omsetningsledd i henhold til produktkontrolloven.

En viktig del av dette arbeidet er også involveringen av arbeidstakere og deres representanter. Ifølge forskriften har arbeidstakere plikt til å medvirke i dette arbeidet, og dette kan ses som en naturlig del av deres arbeidsplikt. Dette er også nedfelt i arbeidsmiljøloven, hvor det understrekes at internkontroll anses som et styrings- og planleggingssystem som de ansatte har rett til å medvirke i.

Det er viktig å merke seg at internkontroll er en integrert del av den overordnede styringen og planleggingen av virksomheten. Ved å gjøre helse, miljø, og sikkerhet til en del av virksomhetens strategi, kan dette bidra til å styrke virksomhetens profil og sørge for et mer miljøvennlig og trygt arbeidsmiljø.

Til slutt vil vi gjerne understreke at internkontroll er av stor betydning for alle typer virksomheter, enten det er snakk om sykehus, skoler, barnehager, hoteller eller andre. Alle virksomheter har et ansvar for å sikre helse, miljø, og sikkerhet for både ansatte og brukere. Derfor er det avgjørende at internkontrollen omfatter alle relevante lover og forskrifter, for å sikre at alle blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte.

Ring oss