Proklama ved skifte

Proklama ved skifte

Proklama reguleres i skiftelovens kapittel 12. Proklamaet kunngjøres ved to gangers innrykking med minst en ukes mellomrom i Norsk Lysingsblad og i minst en avis som er alminnelig lest på stedet. Det er ikke nødvendig at kunngjøringen skjer i samme avis begge ganger.

I kunngjøringen gis kreditorene  en frist på 6 uker til å melde krav mot avdøde, regnet fra siste innrykk. Krav som ikke meldes innen fristen faller bort. Proklamaet gjelder likevel ikke pantekrav eller skatte- og avgiftskrav.

Dersom et dødsbo skal skiftes privat, må arvingene påta seg ansvaret for avdødes gjeld såvel som formue. Det kan av ulike grunner være uklart hvor stor gjelden er. For å få en avklaring før gjeldsansvaret overtas, kan arvingene be retten utstede preklusivt proklama. Proklama kan også utstedes etter at arvingene har påtatt seg gjeldsansvaret, men da må arvingene gjøre det selv.

En arving som ønsker at retten skal utstede proklama før boet overtas til privat skifte, må skriftlig be retten om dette samt betale gebyret for proklama.

Ring oss