Prøving av ekteskapsvilkår og formaliteter for ekteskapsinngåelse

I dette blogginnlegget skal vi utforske betydningen av § 6 i Ekteskapsloven, som pålegger prøving av ekteskapsvilkår før inngåelse av ekteskap. Vi vil også se på spesifikke unntak og prosedyrer som gjelder for norske statsborgere bosatt i utlandet. Videre vil vi belyse beviskravene og dokumentasjonsprosessen som er nødvendig for en vellykket prøving. La oss nå ta en nærmere titt på denne viktige lovgivningen som legger grunnlaget for ekteskapelig inngåelse i Norge.

Paragraf 6 – Prøving av ekteskapsvilkår

§ 6 i Ekteskapsloven fastsetter at før ekteskap kan inngås, må en prøving av ekteskapsvilkårene finne sted. Denne prøvingen utføres som hovedregel av folkeregistermyndigheten, men det er viktige unntak som vi vil utforske nærmere.

Unntak for norske statsborgere uten fødselsnummer

Det er et interessant unntak når det gjelder prøving for norske statsborgere som aldri har vært registrert i Det sentrale folkeregister, altså de som ikke har fått tildelt fødselsnummer. I slike tilfeller vil prøvingen bli foretatt av den norske utenriksstasjonen hvor vedkommende er fast bosatt.

Tilgang til opplysninger via utenrikstjenesteloven

Utenriksstasjonen har fått tilgang til opplysningene i folkeregisteret gjennom utenrikstjenesteloven § 14a. Regelverket for utenriksstasjonens prøving er nærmere beskrevet i forskrift for vigsel ved norsk utenrikstjenestemann.

Samarbeid med nordiske land

Dersom prøving av ekteskapsvilkårene allerede er foretatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige, kan vigsel etter norsk rett gjennomføres uten ny prøving. Dette gjelder så lenge prøvingen fortsatt er gyldig, og det er basert på en konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige.

Beviskrav og dokumentasjon

I lovens § 7 er det en detaljert oppregning av bevisene som brudefolkene må skaffe i forbindelse med prøvingen av ekteskapsvilkårene. Begge parter må fylle ut egen erklæring før prøvingen, og det kreves også forlovererklæringer for hver av brudefolkene.

Ny digital praksis for prøvingsattesten

Prøvingsattesten er nå digitalisert, og den sendes ikke lenger til vigsler, men til brudefolkene selv. De må selv printe ut attesten og ta den med til vigsler. Dette endringen ble innført i mai 2018, med primært digital forsendelse, men fysisk forsendelse for de som ikke er digitale brukere.

Oppbevaring av erklæringer og dokumenter

Brudefolkenes egenerklæringer skal oppbevares i fem år, sammen med forlovererklæringer og andre relevante papirer. Dette gjelder også erklæring om skifte etter lovens § 8. Vigselsbøker skal beholdes ved vigslerens kontor inntil de skal avleveres til et passende statsarkiv.

Konklusjon

Ekteskapslovens § 6 er en viktig bestemmelse som pålegger prøving av ekteskapsvilkårene før ekteskap inngås. Regelverket er utformet for å sikre at alle nødvendige forhold blir grundig vurdert før to personer binder seg sammen juridisk. Vi har sett på spesielle unntak, dokumentasjonsprosessen, samt samarbeidet med nordiske land. Disse tiltakene er avgjørende for å opprettholde ekteskapets gyldighet og sikre at både rettigheter og plikter blir ivaretatt på en korrekt måte.

Ring oss