Rapport om virkninger av halvering av reisegodtgjørelsen

For tre år siden vedtok regjeringen å halvere reisegodtgjørelsen for advokater, sakkyndige og tolker oppnevnt av retten.

Virkningene av dette skulle evalueres etter tre år, og nå er rapporten klar. Du kan lese denne her.

Konklusjonen er at redusert reisefraværsgodtgjørelse et lite treffsikkert virkemiddel for å redusere unødvendig reising; all reising blir mindre attraktivt, også nødvendig reising, som det er en del av, særlig i områder der reiseavstandene er store. Det vil være mer treffsikkert å fokusere på en streng, men pragmatisk, håndhevelsen av bostedsforbeholdet, kombinert med over tid å legge mer til rette for bruk av fjernmøteteknikk, slik at det så godt som mulig tilrettelegges for å erstatte reiser med virtuelle møter der dette kan være hensiktsmessig.

Halveringen i reisefraværsgodtgjørelsen har gitt en direkte budsjettvirkning på anslagsvis i størrelsesorden 90 mill. kroner årlig. Satsreduksjonen har dermed frigjort midler til andre formål. Svært lav godtgjørelse for reise risikerer imidlertid å ha utilsiktede effekter som ikke er ubetydelige, med store geografiske fordelingsvirkninger.

Ring oss