Regulering av grenseoverskridende byggverk og trær

I norsk lov er Granneloven §§ 11 og 12 særlig viktig for å regulere situasjoner der et byggverk eller trær overskrider eiendomsgrensene.

Granneloven § 11 er tydelig på at hus eller annet byggverk som ulovlig står på naboeiendommen, skal fjernes eller rettes opp. Imidlertid er det et unntak i tilfeller der dette ville medføre uforholdsmessig store kostnader eller tap, forutsatt at det ikke er noe betydelig å kritisere byggverkets eier for. I slike tilfeller kan det gjøres unntak fra rettingsplikten, gitt at naboen mottar kompensasjon som ikke skal settes lavere enn skaden eller ulempen.

Hvis byggverket fra begynnelsen ble plassert ulovlig på naboeiendommen, bør kompensasjonen for retten til å la det stå normalt ikke settes lavere enn fordelen av overskridelsen. Dersom byggverket rettes opp, flyttes eller ødelegges, opphører retten over naboeiendommen.

Granneloven § 12 gir naboer rett til å kutte eller skjære av trær, grener og røtter som strekker seg inn på deres eiendom og er til betydelig skade eller ulempe. Dette gjelder bare når det er gitt varsel og de ikke er fjernet innen en rimelig tid. Imidlertid gjelder denne bestemmelsen ikke for merkede trær og der det er skog på begge sider av grenselinjen.

Disse bestemmelsene gir viktige retningslinjer for hvordan nabokonflikter relatert til grenseoverskridende byggverk og trær skal håndteres.

Når du står overfor en situasjon hvor Grannelovens §§ 11 og 12 er relevante, kan det være komplisert å navigere gjennom prosessen alene. Å søke juridisk rådgivning kan være avgjørende for å forstå dine rettigheter og plikter som en nabo. Advokatfirmaet Wulff har omfattende erfaring og kompetanse innen eiendomsrett, inkludert spørsmål knyttet til Granneloven. De kan gi deg den nødvendige veiledningen og bistå i din sak, uansett om det handler om grenseoverskridende byggverk, trær som strekker seg over din eiendomsgrense, eller andre relaterte spørsmål.

Ring oss