Retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark

Utmark, som defineres som alle områder som ikke regnes som innmark, har i mange århundrer vært en nøkkelressurs for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Når det er forslag til endringer i bruken av utmark, er det essensielt at beslutningstakere tar hensyn til disse aspektene. Dette er grunnlaget for retningslinjene for endret bruk av utmark i Finnmark, som trådte i kraft 1. juli 2023.

Det primære målet med retningslinjene er å sikre naturgrunnlaget for, og bevare og videreutvikle, samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv i Finnmark. Dette gjøres gjennom å sikre kontinuiteten i samenes tilgang til grunn og naturressurser.

De omtalte endringene kan innebære alt fra bygging av boliger, veibygging, gruvedrift, oppføring av vindmølleparker og andre fysiske inngrep som vil kunne ha betydelige konsekvenser for den tradisjonelle bruken av naturgrunnlaget. Disse endringene må vurderes nøye og konkret i hvert enkelt tilfelle.

For å sikre at endringene ikke skader de nevnte aspektene, legger retningslinjene fram en serie prinsipper som skal følges ved vurdering av slike tiltak. Disse prinsippene inkluderer blant annet behovet for å informere og konsultere med Sametinget og representanter for samiske interesser, og å vurdere den samlede effekten av tiltakene i det aktuelle bruksområdet.

Retningslinjene fremhever også behovet for å vurdere mulige konsekvenser for reindriften, inkludert effektene på reinbeitedistrikt, siidaer, siidaandeler og reineiere. Flyttleier skal ikke stenges, og både lokale og regionale effekter på reindrifta, inkludert unnvikelseseffekter, må vurderes.

I tillegg til reindriften, skal eventuelle endringer i bruken av utmark også vurderes i forhold til deres innvirkning på tradisjonell utmarksbruk som jakt, fiske, vedhugst, sanking, bærplukking og uttak for virke til duodji. Dette inkluderer også jordbruksproduksjon og beiteområder for husdyr, samt tilgang til tradisjonelle ferdselsårer.

Fra et bredere perspektiv, berører retningslinjene også kulturelle og samfunnsmessige aspekter. Hvilke virkninger vil endringen ha for den bærekraftige bruken og ivaretakelsen av naturen som grunnlag for samisk kultur? Hvordan vil den påvirke sosiokulturelle forhold, kulturminner og kulturmiljøer? Disse spørsmålene er sentrale i vurderingsprosessen.

Siden ikrafttredelsen i 2023, har retningslinjene for endret bruk av utmark i Finnmark tjent som en kritisk guide for alle som vurderer endringer i bruken av utmark i Finnmark. Deres omfattende natur sikrer en balansert tilnærming som tar hensyn til både utviklingsbehov og viktigheten av å bevare samisk kultur og samfunnsliv.

Ring oss