Rettsbok

rettsbok innhold

Hva er en rettsbok?

Rettsbøker har fått et eget kapittel i tvisteloven, kapittel 2. Her fremgår det at det skal føres rettsbok i rettsmøter med det innhold som § 13-6 til § 13-9 gir anvisning på.

§ 13-6. Rettsbokens innhold

(1) Rettsboken skal angi
a)domstolen, tiden og stedet for møtet, dommernes og partenes navn, sakens nummer og møtets tema,
b)om partene møter personlig, hvem som møter for dem, og navnene på vitner og sakkyndige,
c)partenes påstander,
d)de bevis som er gjennomgått,
e)begjæringer og innsigelser om saksbehandlingen, og
f)rettslige avgjørelser og pålegg dersom disse ikke utferdiges som selvstendige dokumenter.
(2) Forhandlingens gang nedtegnes etter hvert. En part som setter fram et forlikstilbud, kan kreve det inntatt i rettsboken.
(3) Nedtegning kan skje ved henvisning til tidligere rettsbok eller til vedlagte dokumenter. Møter en part ved prosessfullmektig, kan retten kreve at de påstander og begjæringer som settes fram, skal settes opp slik at de kan vedlegges rettsboken.
(4) Rettsboken undertegnes av rettens leder og protokollføreren.
Ring oss