Rettsferie i påsken

Rettsferie er et rettslig begrep som viser til den tiden hvor domstolene har ferie. Rettsferien har virkning for bl.a. frister, samt at det sjeldent berammes rettsmøter i rettsferien.

Rettsferien for påsken varer fra siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag. Det fremgår av andre ledd i domstolloven § 140 at i rettsferien løper ikke frister for prosesshandlinger som er nødvendige for å avverge fraværsavgjørelse i saker som kan føre til fraværsavgjørelser. Det er dette med uteblivelse mange glemmer. De fleste tilsvarsfrister vil falle inn under denne bestemmelsen, men saker etter barneloven og barnevernloven gjør ikke det da disse er indispositive og ikke vil føre til fraværsdom om tilsvar ikke sendes innen fristen. Heller ikke en anke vil føre til fraværsdom dersom den leveres etter fristen, men man vil ikke få en ny avgjørelse. Vær derfor oppmerksom på disse forskjellene nå som rettsferien snart starter.

 

Domstolloven § 140

Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar.

I rettsferiene løper ikke frister for prosesshandlinger som er nødvendige for å avverge fraværsavgjørelser. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt. Skulle en frist ha begynt å løpe i en rettsferie, løper den fra feriens slutt.

Retten kan beslutte at fristen skal løpe i rettsferien dersom saken trenger hurtig behandling eller hensynet til partene ikke taler imot. Beslutningen kan ikke angripes. Ved pålegget om prosesshandlingen skal det meddeles parten at det er truffet beslutning om at fristen for handlingen også skal løpe i rettsferien.

Ring oss