Rettsgebyr

 

Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. Det må for eksempel betales rettsgebyr hvis man går til sak, eller ved anke over en rettsavgjørelse. Hvis man vinner saken, kan imidlertid motparten bli pålagt å betale rettsgebyret som en del av avgjørelsen om sakskostnadene.

Reglene om rettsgebyr står i rettsgebyrloven og forskrift etter rettsgebyrloven. Selve gebyret er lovfestet og oppjusteres ved lovendring en gang i året. Fra 1. januar 2017 utgjør ett rettsgebyr (1R) 1049 kr. Antall rettsgebyr som skal betales varierer etter type sak og hvor omfattende saken er.

For behandling i forliksrådet betales en gang rettsgebyret (1R). For å få en sak behandlet for tingretten betales et inngangsgebyr på 5 ganger rettsgebyret (5R). For behandling av ankesak som tillates fremmet for lagmannsrett eller Høyesterett er inngangsgebyret på 24 ganger rettsgebyret (24R). Varer hovedforhandlingen mer enn én dag gjelder det for alle instanser at det i tillegg påløper 3 ganger rettsgebyret per dag til og med dag 5, deretter 4 ganger rettsgebyret per dag.

For saker som ikke ender med dom i tingrettene gjelder:

 • Blir søksmålet eller anken avvist, nektet fremmet eller hevet, betales 2 ganger rettsgebyret.
 • Blir saken forlikt/trukket innen 4 uker før hovedforhandling betales 2 ganger rettsgebyret.
 • Blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling betales 2,5 ganger rettsgebyret.

For saker som ikke ender med dom i lagmannsrettene eller Høyesterett gjelder:

 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) =  2 098 kr
 • Anke over kjennelser og beslutninger  (6 R) = 6 294 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 098 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) =  12 588 kr
 • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr.

I rettsgebyrloven § 10 er det gjort unntak for betaling av rettsgebyr for visse sakstyper uavhengig av partens økonomi. Oppregningen er uttømmende. Unntaket gjelder blant annet for sak om barnefordeling, sak mot arbeidsgiver og sak om separasjon eller skilsmisse. Bestemmelsen utfylles av lov om fri rettshjelp kapittel 5, som gir en videre hjemmel for gebyrfrihet når rettshjelplovens vilkår er oppfylt.

Av andre offentlige tjenester kan nevnes:

 • For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales (2,1 R) =  2 202 kr
 • For begjæring om utlegg betales (1,7 R) = 1 783 kr
 • Klage til tingretten i namssaker  (1 R) =  1 049 kr
Ring oss