Særskilt om matrikulering av anleggseigedom

Selv om temaet “Særskilt om matrikulering av anleggseigedom” kan være utfordrende og komplekst, ønsker vi å belyse dette viktige aspektet av eiendomsregistrering på en måte som gjør det mer tilgjengelig for alle. I dette blogginnlegget vil vi diskutere spesifikke retningslinjer og vilkår som gjelder for oppretting av anleggseiendommer i matrikkelen.

Oppretting av anleggseigedom

Når det gjelder oppretting av anleggseigedom, er det flere nødvendige trinn og dokumentasjoner som må være på plass. Det viktigste kravet er dokumentasjon som viser nødvendig godkjenning etter plan- og bygningsloven. Denne godkjenningen skal tydelig angi grensene for bygningen eller konstruksjonen som skal opprettes som en anleggseigedom. Dette kravet gjelder også når en eksisterende bygning eller konstruksjon skal omgjøres til en anleggseigedom.

Det er viktig å merke seg at oppretting av en anleggseigedom kun kan skje når vilkårene for igangsetting av tiltaket etter plan- og bygningsloven er oppfylt. Videre må anleggseigedommen være en selvstendig funksjonell enhet, tydelig og varig adskilt fra de grunneiendommene eller andre anleggseiendommene den eventuelt blir skilt fra.

Deling av anleggseigedom

Det er viktige retningslinjer når det kommer til å dele en anleggseigedom fra en annen eiendom. Dette kan kun gjøres når følgende vilkår er oppfylt:

a. Bygningen eller konstruksjonen strekker seg inn over eller under en annen eiendom.
b. Den delen av eiendommen som ligger over eller under anleggseigedommen kan fortsatt brukes til et selvstendig formål.

Grensene for anleggseigedommen må tilsvare de fysiske yttergrensene for enheten, med nødvendige tilpasninger. For anleggseigedommer i undergrunnen skal det også inkludere en nødvendig sikkerhetssone.

Dokumentasjonskrav og prøving

For å opprette en anleggseigedom må det være dokumentasjon som viser at den er klart adskilt fra andre eiendommer. Dette inkluderer også dokumentasjon som tydelig viser hvordan tilkomst, som veier, ramper, trapper eller heiser, kan være bygget på eller over tilgrensende eiendommer. Kravene for å søke om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven skal også følges nøye.

Opprettelsen av en anleggseigedom krever også en ekstra byggetillatelse for selve konstruksjonen, i tillegg til den ordinære tillatelsen som kreves etter plan- og bygningsloven. Dette krever en integrert tilnærming når det gjelder søknader og kart, slik at det gir grunnlag for en helhetlig behandling og beslutning om både byggetillatelse og opprettelse av anleggseigedom i samme sak.

Konklusjon

Oppretting av anleggseigedommer er en viktig del av eiendomsregistrering og utvikling. Det er nødvendig å forstå de spesifikke kravene og retningslinjene som gjelder for å sikre en riktig og lovlig prosess. Dette inkluderer grundig dokumentasjon, godkjenning etter plan- og bygningsloven og klart definerte grenser for anleggseigedommen. Det er også viktig å vurdere om opprettelse som anleggseigedom er den beste løsningen, eller om andre alternativer som eigarseksjon kan være mer hensiktsmessige. Sist, men ikke minst, må eventuelle privatrettslige avtaler som regulerer forholdet mellom anleggseigedommen og de tilgrensende eiendommene være på plass før en anleggseigedom kan matrikuleres.

Ring oss