Saksforberedende møte etter barneloven

Det følger av barneloven § 61 at retten skal innkalle til ett eller flere forberedende møter for å for blant annet klarlegge tvistepunktene mellom partene, drøfte videre saksgang og eventuelt mekle mellom partene. Dette er ett av flere tiltak rettsystemet har for å legge til rette for at partene kan komme til en løsning uten at det avsies dom i saken.

De saksforberedende møtenes form kan variere fra domstol til domstol, og fra dommer til dommer. Sør-Trøndelag tingrett har laget 4 videoer som viser hvordan de avholder de saksforberedende møtene og hva du som part kan forvente deg. Flere tingretter har fulgt denne modellen, som kalles for konflikt og forsoning. Du kan finne videoene her. Andre tingretter har en mer formell tone, der man avholder møter i rettssalen. Ofte er det innledende bemerkninger fra advokatene før partene får ordet. Det er her viktig å merke seg at man i de saksforberedende møtene tilstreber å holde konfliktnivået nede. Det lønner seg sjelden å gå hardt ut i innledningsforedraget når man etterpå skal snakke om mulige forliksløsninger.

Vårt hovedfokus som advokater i de saksforberedende møtene er å forberede deg på det som skjer og å bidra til å finne gode løsninger underveis. Dersom man ikke kommer til enighet vil saken gå til hovedforhandling og dom.

Ring oss