Samefolkets dag

I dag 6. februar er samenes nasjonaldag. Samefolkets dag er en felles feiring for samer i Finland, Norge, Sverige og Russland.

I Norge har vi en egen samelov hvis formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Samene er også i Grunnloven gitt et rettslig vern. Den såkalte sameparagrafen i grl. § 108 fastslår:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

Sameparagrafen fastlegger en rettslig – i tillegg til en politisk og moralsk – forpliktelse for den norske stat overfor samene. Den gir en rettslig bindende retningslinje for norske myndigheters utforming og gjennomføring av sin samepolitikk.

Du finner sameloven her.

Ring oss