Sammenføyning av eiendommer: Slik går du frem

Å sammenføye to eiendommer kan være en kompleks prosess, men med riktig kunnskap og forståelse for regelverket kan det gjøres på en smidig måte. Matrikkelloven og tilhørende forskrift gir retningslinjer for sammenføyning av matrikkelenheter. La oss se nærmere på hva du trenger å vite.

I henhold til § 18 i Matrikkelloven kan matrikkelenheter i samme kommune, med samme eier, slås sammen. Dette gjelder også for festeeiendommer som er tilknyttet samme grunneiendom, forutsatt at festekontraktene har likt innhold og gjelder mellom samme parter. Det er viktig å merke seg at sammenføyning ikke kan skje i strid med gjeldende regelverk.

Dersom du er eier med grunnboksheimel til aktuelle matrikkelenheter, har du rett til å kreve sammenføyning. Det er også mulig for departementet å gi forskrifter angående sammenføyning, inkludert begrensninger og utvidelser av mulighetene for sammenføyning.

For å initiere sammenføyningen må du sende en skriftlig søknad til kommunen, eller levere en tilsvarende digital dokumentasjon, i henhold til § 43 i Matrikkelloven. Søknaden skal inneholde kart som viser grenser og grensemerker for de aktuelle matrikkelenhetene, bekreftelse på at eventuelle hjemmelshavere til bruksrett er varslet, samt nødvendige dokumenter som kreves for tinglysning av sammenføyningen.

Matrikkelenhetene som skal slås sammen må utgjøre et sammenhengende areal eller volum. Kommunen har imidlertid mulighet til å gjøre unntak fra dette kravet i visse tilfeller. Unntak kan gjøres når det følger krav i andre lover, som for eksempel jordloven, eierseksjonsloven, jordskifteloven eller plan- og bygningsloven. Unntak kan også gjøres dersom en eller flere av matrikkelenhetene som skal slås sammen, består av flere deler, eller dersom kommunen finner at sammenføyning vil gi mer oversiktlige eiendomsforhold.

Det er viktig å være oppmerksom på at kommunen kan nekte sammenføyning av matrikkelenheter med forskjellig gårdsnummer. Dette kan være en begrensning som må tas hensyn til i søknadsprosessen.

Dersom du har to grunneiendommer med forskjellige eierseksjonssameier, kan disse likevel slås sammen til én grunneiendom. Forutsetningen er at det samtidig etableres ett samlet eierseksjonssameie på den sammenslåtte grunneiendommen, som inkluderer alle sameierne fra de to opprinnelige grunneiendommene.

Ring oss