Revidert rundskriv om karantenehotell

Jusstis- og beredskapsdepartementet har revidert rundskriften om karantenehotell.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell følger direkte av covid-19-forskriften § 5.
Den enkelte reisende må i utgangspunktet selv vurdere om de er omfattet av noen av
unntakene fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell.

Plikten til opphold på karantenehotell beror på smittesituasjonen i land den innreisende
har oppholdt seg i de siste 10 dager før innreise.

Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre
karantenen på karantenehotell. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden, og plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere.

Det finnes unntak til dette, og det tidligere skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser er opphevet. Formålet med reisen er ikke lenger avgjørende for plikten til opphold på karantenehotell.
Det avgjørende er i stedet hvor den reisende har oppholdt seg de siste 10 døgnene før
innreise. Rundskrivet har vedlegg B og C som angir områdene.

Unntak fra plikten til å være på karantenehotell ikke innebærer
unntak fra innreisekarantene. Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg
utenfor karantenestedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor
sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der andre
oppholder seg, på skole eller i barnehage, se covid-19-forskriften § 5 syvende ledd. Det
er også en testplikt etter syv dager, jf. covid-19-forskriften § 4c andre ledd første
punktum.

Du kan lese rundskrivet i sin helhet her.

Rutinemessige kroppsvisitasjoner er i strid med EMK

Høyesterett avsa dom den 28.05.2021 (HR-2021-1155-A) der de kom til at gjentatte kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling var gjennomført i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). De domfelte fikk kompensasjon for dette i form av utvidet varetektsfradrag.

I samsvar med Høyesteretts dommer 5. november 2020, HR-2020-2136-A og HR 2020 2137 A, ble kompensasjon gitt med én dag ekstra varetektsfradrag for to ulovlige kroppsvisitasjoner.

Du kan lese avgjørelsen i sin helhet her.

Mangel ved fast eiendom solgt «som den er»

De fleste boliger selges med forbeholdet «som den er». Formuleringen viser til avhendingsloven § 3-9 og bestemmelsen lyder: «Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.«​

Forbeholdet innskrenker de mulighetene man som kjøper har til å påberope seg mangler etter overdragelsen. Dersom man skal påberope seg mangler på en eiendom som er solgt som den er vil dette måtte knyttes til manglende eller uriktige opplysninger gitt av selger, eller dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn man hadde regnet med.

Hva som regnes som vesentlig er en skjønnsmessig vurdering som har flere momenter. I tillegg har rettspraksis vist at det krever en viss verdimessig terskel for at noe skal være vesentlig. Det er viktig å vite at selv om utbedringskostandene overstiger denne terskelen så er det ingen automatikk i at forholdet utgjør en mangel.

Frist for å kreve forhandlinger når du er oppsagt

Frist for å kreve forhandlinger når du er oppsagt

Dersom du mottar en oppsigelse fra arbeidsgiver så er det en rekke formkrav som skal følges. Deriblant skal det fremgå at du har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Fristen for å kreve forhandlinger er 14 dager fra oppsigelsen fant sted evt. lovens andre utgangspunkter (arbeidsmiljøloven § 17-3 (2)):

Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker. Fristen til å kreve forhandlinger regnes fra

  • oppsigelsen eller avskjeden fant sted,
  • arbeidsgiver avslo krav fra arbeidstaker om fortrinnsrett til ny stilling,
  • arbeidstaker fratrådte ved tvist om det har foreligget ulovlig innleie eller midlertidig ansettelse, eller
  • suspensjonens opphørstidspunkt.

Mangler ved fast eiendom – hva utgjør en mangel – bustadoppføringsloven

Mangler ved fast eiendom - hva utgjør en mangel - bustadoppføringsloven

Hva som utgjør en mangel kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere.

Bustadoppføringsloven § 25 angir at

«Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av avtalen eller av føresegnene i §§ 7og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens side.

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren for så vidt ikkje bygde på entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.»

Mangler ved fast eiendom – reklamasjonsfrister

gravferd

Bustadoppføringsloven § 30 angir at man mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom man ikke reklamerer innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid vil variere noe ut fra omstendighetene i den enkelte sak, men rettspraksis fra Høyesterett har satt grensen på rundt to måneder.

Den samme fristen går igjen i avhendingsloven § 4-19, slik at fristen er den samme om du har kjøpt ny brukt bolig eller en helt nyoppført bolig.

For nyoppførte boliger kan kontrakten operere med en kortere frist, noen kontrakter bruker 14 dager som standard. Dette gjelder mangler som oppdages ved overtakelsesforretning eller ved ettårsbefaringen. Ved nyoppførte boliger er det også en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år regnet fra overtakelsesdatoen. Feil eller mangler som oppdages på et senere tidspunkt enn dette kan ikke gjøres gjeldende med mindre entreprenør har stilt egne garantier om dette eller mangelen er et resultat av at entreprenør/underentreprenør har handlet grovt uaktsom eller i strid med god tro ved utførelsen av arbeidet.

Dersom du oppdager mangler ved din nye bolig bør du derfor sørge for å undersøke og reklamere raskt. Vi kan bistå deg ved vurdering av reklamasjon.

Mangler ved fast eiendom

skilsmisseadvokat

Dersom du har kjøpt fast eiendom og oppdager feil eller mangler kan du ha en reklamasjonsmulighet ovenfor selger eller den som har oppført boligen. Disse to ulike situasjonene reguleres gjennom to lovsett, avhendingsloven hva gjelder kjøp av brukt bolig og bustadoppføringsloven hva gjelder kjøp av nyoppført bolig.

Lovene angir noe forskjellige fremgangsmåter og det kan være lurt å sette seg inn i hva som gjelder for din situasjon dersom du skulle oppleve at noe er galt med en bolig du har kjøpt.

Du kan lese avhendingsloven og bustadoppføringsloven på www.lovdata.no.

Eiendomssalg uten bruk av megler

Eiendomssalg uten bruk av megler

I disse digitale tider blir det stadig mer vanlig å selge boligen selv. Mange banker krever at oppgjøret foretas gjennom såkalr oppgjørsmegler, dette kan da være enten en eiendomsmegler eller en advokat som oppfyller vilkårene. Bruk av megler- eller advokattjenester en sikkerhet ved transaksjoner som innebærer store formuesverdier. Både kjøper og selger får da en sikkerhet for at avtalen oppfylles, og banken er sikker på at deres panteobligasjoner tinglyses som forutsatt.

Vi i Advokatfirmaet Wulff AS har lang erfaring med eiendomsoppgjør.  Vi utformer da dokumentene for handelen, tinglyser urådighetserklæring, avholder eventuelt kontraktsmøte, tinglyser skjøte og pantedokument, sletter heftelser, samt foretar oppgjør til selger. Oppdraget avsluttes ved at kjøper og selger mottar oppgjørsoppstilling og tinglyste dokumenter sendes til hhv. kjøper og bank. Vi har fast pris på eiendomsoppgjør, kr. 15 000 inkl. mva.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om prosessen og ønsker å vite mer.