Bostedsforbehold

bostedsforbehold, fri sakførsel, rettshjelp, advokatvalg, reiseutgifter, opphevelse, juridisk bistand, rettshjelpsberettiget, advokatkontor, distriktsvalg, Helgeland, rettssak, Norge, bosted, domstol, salærfastsettelse, merutgifter, offentlig godtgjørelse, søknad, oppholdssted, rettssystemet, klientrettigheter, domstolspraksis, juridisk konflikt, rettssaker i Norge.

Når man står overfor en juridisk konflikt som krever rettshjelp, åpner muligheten for fri sakførsel en dør til rettssystemet. Likevel, før du begynner å forberede din søknad om fri sakførsel, er det en viktig faktor du må ta hensyn til – bostedsforbeholdet. Dette er en ofte oversett, men likevel vesentlig del av prosessen som kan ha stor innvirkning på dine rettigheter og økonomi.

Bostedsforbeholdets Essens

Bostedsforbeholdet er kort og godt en regel som bestemmer om din rett til fri sakførsel også inkluderer dekke av reiseutgifter for advokaten din, spesielt hvis advokaten har sitt kontor i et annet distrikt enn der saken hører hjemme. Du har rett til å velge en advokat hvor som helst i Norge, men som hovedregel dekker fri sakførsel ikke kostnadene for reise og opphold for din advokat i slike tilfeller.

Praksisvariasjoner i Norge

Det er viktig å merke seg at praksisen rundt bostedsforbehold kan variere fra sted til sted i Norge. Noen distrikter, som for eksempel Helgeland, har valgt å oppheve bostedsforbeholdet mellom de fire byene hvor advokater er tilgjengelige – Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana. Dette er et positivt unntak som gir mer fleksibilitet for klienter i disse områdene.

Søknad om Opphevelse

Dersom du likevel ønsker å bruke en advokat utenfor ditt distrikt, er det mulig å søke om opphevelse av bostedsforbeholdet. Normalt er det advokaten din som må sende inn en slik søknad. Det er imidlertid viktig å ha en god grunn for å søke om opphevelse, og det er domstolen som vil vurdere om grunnen er akseptabel. To av de vanligste argumentene som ofte aksepteres, er:

  1. Tidligere samarbeid: Dersom du har samarbeidet med samme advokat i en lignende sak tidligere, er dette ofte en overbevisende grunn for opphevelse av bostedsforbeholdet.
  2. Samme distrikt: Hvis du bor i samme distrikt som advokaten, kan dette også være en akseptabel grunn, siden det ofte er mer praktisk og kostnadseffektivt å ha møter med advokaten på dennes kontor.

Forskriftens Klare Retningslinjer

For å avklare reglene ytterligere, er det viktig å nevne at forskriften om salær fra det offentlige til advokater, § 9, klart fastslår at det offentlige ikke godtgjør merutgifter som følge av valg av advokat utenfor rettskretsen. Dette inkluderer reise- og oppholdsutgifter.

Mer om bostedsforbehold kan du lese her:

Salærforskriften (se § 8 og § 9)

Ulike typer fosterhjem

Hos BUFETAT kan du finne mer informasjon om ulike typer fosterhjem:

  • Ordinære fosterhjem
  • Fosterhjemsplassering hos slekt eller nettverk
  • Beredskapshjem og familiehjem

For mer informasjon besøk undersiden Ulike typer fosterhjem hos BUFETAT

Melde krav i konkursbo

Vi får ofte henvendelser fra bedrifter som har levert varer til et firma som har gått konkurs og hvor vi er bostyrer. De lurer på om de får betalt og hva som skjer nå.

Dersom du har et pengekrav mot en bedrift som har gått konkurs så sender du kravet ditt skriftlig til bostyrer. Dersom kravet ditt har prioritet etter lov eller avtale så må dette også opplyses i kravbrevet. Det vil si at det er noen krav som kommer før andre krav dersom det etter bobehandling er penger igjen til å fordele på kreditorene (dividende.)

 

Skjema du kan bruke for å melde din fordring i konkursboet kan du laste ned hos Konkursrådet

Hvem er mor til barnet?

Det kan kanskje virke åpenbart, men barneloven har bestemmelse som regulerer hvem som skal regnes som mor til et barn. Ikke uventet sier bestemmelsen at mor til barnet er den kvinne som har født barnet.

Barneloven § 2:

§ 2.Kven som er mor til barnet.

Som mor til barnet skal reknast den kvinna som har fødd barnet.

Avtale om å føde eit barn for ei anna kvinne er ikkje bindande.

 

Ansatt i virksomhet som har gått konkurs?

min arbeidsplass har gått konkurs. hva gjør jeg?

konkursradetKonkursrådet har utarbeidet informasjon til personer som er ansatt i virksomhet som har gått konkurs.

Temaene som du får svar på på Konkursrådet sine sider er:

1. Hva skjer med bedriften under konkursbehandlingen
2. Lønnskravenes stilling i konkurs
3. Lønn i oppsigelsestiden
4. Feriepenger
5. Ikke alle lønnskrav er fortrinnsberettiget
6. Fordelingen av midler i konkursboet
7. Den statlige lønnsgarantiordningen
8. Hvilke krav dekkes under lønnsgarantiordningen?
9. Hvordan skal kravet fremsettes?
10. Du må melde deg som arbeidssøker hos arbeidsformidlingen
11. Midler til livsopphold mens behandlingen av lønnskravet
12. Hva skjer med arbeidet ditt?
13. Boet trer ikke inn i avtalen
14. Boet velger å tre inn i avtalen
15. Hva skjer med arbeidet ditt dersom virksomheten overdras?
16. Representasjon i bostyret og på skiftesamlinger
17. Hva kan du forlange av bostyreren?
18. Dine plikter overfor bostyreren


Har du behov for advokathjelp i forbindelse med en konkurs? Ring oss på 751 75 800

Lov om Eiendomsmegling

meglerwulffEn bransje som er mye omtalt og til tider har et rykte som tilsier behov for regulering er eiendomsmeglere. Lov om eiendomsmegling regulerer de fleste aspekter ved eiendomsmeglerdriften. I eiendomsmeglerloven kan du bl.a. finne ut følgende:

“Eiendomsmegling mot godtgjørelse kan bare drives:
1. av foretak som har tillatelse til dette fra Finanstilsynet (eiendomsmeglingsforetak), jf. § 2-3 første ledd eller
2. i medhold av norsk advokatbevilling, når advokaten har stilt sikkerhet etter domstolloven § 222.”

“Tittelen «statsautorisert eiendomsmegler» kan ikke benyttes.”

“I forbindelse med eiendomsmeglingsoppdrag kan det ikke settes som vilkår at oppdragsgiveren inngår avtale om ytelser som ikke står i rimelig sammenheng med oppdraget.”

“Det kan ikke avtales et provisjonsbasert vederlag hvor den prosentsats som skal betales av kjøpesummen øker med kjøpesummens størrelse.”

 

Konkursboet Johansen & Michalsen AS

JohansenMichalsenAdvokat Christian Wulff Hansen er i dag, 11.07.2014 som bostyrer for konkursboet Johansen & Michalsen AS.

Opplysninger om boet hentet fra Brønnøysundregistrene

Organisasjonsnummer:
913 884 868

Navn/foretaksnavn:
JOHANSEN & MICHALSEN AS KONKURSBO

Organisasjonsform:
Konkursbo

Forretningsadresse:
Søderlundmyra 14
8622 MO I RANA

Kommune:
RANA

Postadresse:
v/Adv. Christian Wulff Hansen
Postboks 18
8651 MOSJØEN

Registrert i Enhetsregisteret:
11.07.2014

Stiftelsesdato:
10.07.2014

Bostyrer:
Christian Wulff Hansen

Virksomhet/art/bransje:
Konkursbo.

Næringskode(r):
46.650 Engroshandel med kontormøbler

Pågripelse og Fengsling

advokatwulffforsvarerStraffeprosessloven § 171

Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når:

1) det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler,
2) det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige,
3) det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder,
4) han selv begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende.

Når det er reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 eller tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a, eller det er sannsynlig at slik sak vil bli reist, kan pågripelse skje uansett om straff kan idømmes, såfremt vilkårene i første ledd for øvrig foreligger. Det samme gjelder når det er avsagt dom på overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.

Ring oss