Sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar – utenlandsk saksøker

Sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar

Det følger av tvisteloven § 20-11 at saksøkte kan kreve at en saksøker som ikke har bopel i Norge, stiller sikkerhet for mulig ansvar for sakskostnader i instansen.

Sikkerhet kan ikke kreves hvis saksøker har bopel i en EØS-stat, hvis det ville stride mot en folkerettslig forpliktelse til å likebehandle parter bosatt i utlandet og parter bosatt i Norge, eller dersom det ville virke uforholdsmessig ut fra sakens art, partsforholdet og forholdene for øvrig.

Når det kreves sikkerhet for kostnadene, må kravet settes fram innen den første frist parten har til å uttale seg om sakens realitet i den aktuelle instans.

Retten fastsetter størrelsen av det beløp det skal gis sikkerhet for. Stilles ikke sikkerheten innen den frist som er satt, skal saken avvises. Sikkerheten skal frigis hvis det ikke lenger er grunnlag for den.

Ring oss