Sikring av tilstrekkelige midler for opphold og returreise – En analyse av § 3-5, § 3-6, og § 3-7 i Utlendingsloven

Å reise til et annet land, enten det er for arbeid, studier eller ferie, krever ofte å navigere gjennom komplekse juridiske dokumenter og regler. I dette innlegget skal vi analysere noen av de sentrale bestemmelsene i Utlendingsforskriften, nemlig § 3-5, § 3-6, og § 3-7, som gir veiledning om kravene til økonomisk sikkerhet og garanti for personer som søker visum til Norge.

§ 3-5: Tilfredsstillende midler for opphold og returreise

I henhold til § 3-5 i Utlendingsforskriften, må søkeren kunne vise til tilstrekkelige midler for å dekke opphold og returreise. Dette kan for eksempel være gjennom en garanti fra en person bosatt i Norge. En slik garanti er et tvangsgrunnlag for utlegg i henhold til lovens § 91 annet ledd. Det kan også tas hensyn til retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet, herunder veiledende beløp for tilstrekkelige midler, eller krav om at garantien skal dekke utgifter til vakthold ved uttransportering.

§ 3-6: Bankgaranti som betingelse for visum

For enkelte visumsøkere kan det kreves at de stiller en økonomisk sikkerhet i form av en bankgaranti på 50 000 kr. Dette er typisk i tilfeller hvor det er grunn til å tvile på om søkeren vil returnere ved visumtidens utløp. Hensikten med kravet om en slik garanti er å øke sannsynligheten for at søkeren forlater Schengenterritoriet ved visumtidens utløp, samt å forhindre misbruk av visumet. Det er viktig å merke seg at en slik garanti primært kreves ved private besøk, og ikke når søkeren skal besøke sin nærmeste familie i Norge.

§ 3-7: Forfall av bankgaranti

Bankgarantien kan forfalle dersom visuminnehaveren ikke overholder vilkårene for visumet. Dette kan skje ved at utlendingen oppholder seg i Norge eller et annet Schengenland uten nødvendig tillatelse, søker beskyttelse etter lovens § 28, eller søker om oppholdstillatelse på annet grunnlag uten å ha rett til å fremsette slik søknad. Beløpet kan reduseres til halvparten dersom overskridelsen av visumtiden ikke har vart i mer enn én måned. I noen tilfeller kan Utlendingsdirektoratet også frafalle kravet om bankgaranti.

Gjennomgangen av disse paragrafene i Utlendingsforskriften illustrerer hvor viktig det er å forstå de juridiske rammene for visumsøknader. De fremhever også viktigheten av økonomisk ansvar og pålitelighet som sentrale faktorer i vurderingen av visumsøknader. For å unngå uheldige situasjoner, er det viktig å konsultere en juridisk ekspert eller rådgiver før man søker om visum, spesielt når det kreves økonomisk garanti.


In English:

Traveling to another country, whether for work, study, or vacation, often requires navigating through complex legal documents and rules. In this post, we will analyze some of the key provisions of the Norwegian Immigration Regulations, specifically §§ 3-5, 3-6, and 3-7, which provide guidance on the requirements for financial security and guarantees for people applying for a visa to Norway.

§ 3-5: Sufficient means for stay and return travel

Under § 3-5 of the Immigration Regulations, the applicant must be able to demonstrate sufficient means to cover stay and return travel. This may, for example, be through a guarantee from a person residing in Norway. Such a guarantee is a basis for enforcement by levy of execution according to § 91 second paragraph of the law. Consideration may also be given to guidelines issued by the Norwegian Directorate of Immigration, including indicative amounts for sufficient means, or requirements that the guarantee shall cover the cost of security during deportation.

§ 3-6: Bank Guarantee as a Condition for Visa

For certain visa applicants, it may be required that they provide a financial security in the form of a bank guarantee of NOK 50,000. This is typically in cases where there is reason to doubt whether the applicant will return at the expiry of the visa period. The purpose of the requirement for such a guarantee is to increase the likelihood that the applicant will leave the Schengen territory at the end of the visa period, and to prevent misuse of the visa. It is important to note that such a guarantee is primarily required for private visits, and not when the applicant is going to visit their immediate family in Norway.

§ 3-7: Expiration of Bank Guarantee

The bank guarantee may expire if the visa holder does not comply with the visa conditions. This can occur if the foreigner stays in Norway or another Schengen country without necessary permission, applies for protection under § 28 of the law, or applies for a residence permit on another basis without the right to submit such an application. The amount can be reduced to half if the overstay of the visa period has not lasted for more than one month. In some cases, the Norwegian Directorate of Immigration may also waive the requirement for a bank guarantee.

The review of these paragraphs in the Immigration Regulations illustrates the importance of understanding the legal framework for visa applications. They also highlight the importance of financial responsibility and reliability as key factors in the assessment of visa applications. To avoid unfortunate situations, it is important to consult with a legal expert or advisor before applying for a visa, especially when a financial guarantee is required.

Ring oss