Skipsarbeidsloven § 4-4: Lønn ved sykdom og skade

Skipsarbeidsloven regulerer arbeidsforholdet for de som jobber om bord på norske skip. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på paragraf 4-4 i denne loven, som omhandler “lønn ved sykdom og skade.”

Retten til lønn ved sykdom eller skade

Ifølge § 4-4, første ledd, har en arbeidstaker som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade rett til lønn så lenge arbeidsforholdet består. Dette gir arbeidstakeren en viktig rettighet når helseproblemer hindrer dem i å utføre sitt arbeid.

Bortfall av retten til lønn

Retten til lønn kan imidlertid falle bort i visse situasjoner. Ifølge § 4-4, andre ledd, vil retten til lønn falle bort dersom arbeidstakeren har rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 eller tilsvarende ytelse etter en utenlandsk trygdeordning. Uavhengig av disse bestemmelsene vil retten til lønn uansett falle bort 12 måneder etter at arbeidsuførheten oppsto. For de arbeidstakerne som ikke omfattes av reglene om rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8, og som heller ikke mottar tilsvarende ytelse fra sin egen lands trygdeordning, vil retten til lønn falle bort 16 uker etter at arbeidsuførheten oppsto.

Arbeidsuførhet på grunn av sykdom

En viktig presisering som må tas hensyn til, er at etter § 4-4, første ledd, har arbeidstakeren rett til lønn når de er “arbeidsufør som følge av sykdom.” Det er viktig å merke seg at det ikke er krav om at sykdommen må ha vært årsaken til fraværet. Avgjørende er at arbeidsuførheten skyldes sykdom, uavhengig av om fraværet skyldes sykdom eller ikke.

Lønnen som arbeidstakeren har krav på

Retten til “lønn” som arbeidstakeren har i henhold til § 4-4, første ledd, må forstås som den lønnen som er avtalt i arbeidsforholdet. Dette betyr at arbeidstakeren har krav på den lønnen de ville ha fått hvis de hadde arbeidet i henhold til arbeidsavtalen.

Arbeidsforholdet og lønnsplikten

Lønnsplikten til arbeidsgiver i tilfelle sykdom løper “så lenge arbeidsforholdet består.” Dette betyr at så lenge arbeidsforholdet ikke er avsluttet ved oppsigelse eller avskjed, vil arbeidsgiveren være forpliktet til å betale lønn i henhold til arbeidsavtalen. Dette gjelder selv om arbeidstakeren er permittert, da permittering ikke er en grunn til å frita arbeidsgiveren fra lønnsplikten.

Oppsummering

I samsvar med skipsarbeidsloven § 4-4 har arbeidstakere som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade, rett til lønn så lenge arbeidsforholdet består. Lønnen skal være i tråd med det som er avtalt i arbeidsavtalen. Selv om det er begrensninger i retten til lønn i visse tilfeller, er det viktig å merke seg at permittering ikke er en av de grunnene som gir arbeidsgiveren anledning til å fraskrive seg lønnsplikten.

Ring oss