Skyldnerens juridiske forpliktelser ved personlig konkurs

I en situasjon med personlig konkurs må skyldneren ta ansvar for en rekke juridiske forpliktelser som er avgjørende for en rettferdig gjennomføring av konkursprosessen. Dette blogginnlegget vil utforske skyldnerens spesifikke plikter i forbindelse med personlig konkurs, og hvordan manglende etterlevelse kan få alvorlige konsekvenser.

Opplysningsplikt om økonomiske forhold og forretningsførsel

En av de mest grunnleggende pliktene som pålegges skyldneren ved personlig konkurs, er å gi fullstendige opplysninger om sine økonomiske forhold og forretningsførsel både før og under konkursen. Dette inkluderer å samarbeide tett med bobestyreren for å kartlegge boets eiendeler. Umiddelbart etter at konkursen er åpnet, er skyldneren forpliktet til å ta kontakt med bobestyreren og stille alle eiendeler til disposisjon. Det er også en plikt å bidra til umiddelbar sikring av regnskapsmateriale. Å unndra midler fra konkursboet er straffbart, og skyldneren må fremskaffe all relevant korrespondanse, regnskapsbilag og dokumentasjon som er av betydning for konkursbehandlingen.

Møteplikt på skiftesamlinger og registrering av eiendeler

Skyldneren har en plikt til å delta på alle skiftesamlinger, med mindre bobestyreren gir tillatelse til fravær. Under konkursprosessen kan skyldneren heller ikke forlate landet uten godkjenning fra tingretten. Etter konkursåpningen blir skyldnerens eiendeler registrert, og skyldneren er forpliktet til å møte ved denne registreringen dersom tingretten eller bobestyreren krever det. Skyldneren må gi fullstendige opplysninger om alle sine eiendeler under denne prosessen.

Konsekvenser ved manglende etterlevelse

Dersom skyldneren unnlater å oppfylle sine plikter, kan tingretten fatte alvorlige beslutninger som kan inkludere pågripelse og fengsling, eller andre innskrenkninger i personlig frihet. Det er derfor av avgjørende betydning for skyldneren å forstå og etterleve sine juridiske forpliktelser under en personlig konkurs.

Oppbevaring av regnskapsmateriale og annen dokumentasjon

Ifølge regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56, må regnskapspliktige oppbevare regnskapsbøker med bilag i minst 10 år, selv etter en personlig konkurs. Etter at konkursen er avsluttet, har skyldneren fortsatt plikt til å oppbevare regnskapsmaterialet, inkludert det som ble utlevert til bobestyreren i løpet av konkursbobehandlingen.

Ring oss