SLT-Modellen: Effektiv Samordning for Forebygging

Når det kommer til å forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge, er kunnskap og systematisk tilnærming avgjørende. Her spiller SLT-koordinatoren en uunnværlig rolle i å sikre at denne kunnskapen blir samlet, strukturert og brukt for å gjøre vår kommune tryggere og mer robust.

SLT-koordinatoren har en viktig oppgave med å legge til rette for at all relevant kunnskap og informasjon fra ulike nivåer i systemet blir samlet inn og systematisert. Dette innebærer en grundig kartlegging av de vellykkede tiltakene i kommunen som fremmer vekst, trygghet, robusthet og utvikling hos barn og unge. Denne samlede kunnskapen danner grunnlaget for utvikling og implementering av nye forebyggende tiltak.

For at styringsgruppen skal kunne gi nødvendige retningslinjer, er det avgjørende at de har en helhetlig forståelse av situasjonen i kommunen. Dette kan inkludere å innhente rapporter fra instanser som er en del av koordineringsgruppen. SLT-koordinatoren må ta ansvar for å lede denne prosessen og sørge for at kunnskapen blir presentert på en forståelig måte. Dette omfatter både kunnskap som er basert på tidligere kartlegging og innsikt fra evalueringen av tidligere implementerte tiltak.

I et tverretatlig nettverk som SLT-modellen er kunnskap om hverandres roller og hvordan de ulike enhetene arbeider av avgjørende betydning. SLT-koordinatoren må aktivt fremme en felles forståelse for å styrke samarbeidet og optimalt utnytte ressursene som er tilgjengelige.

SLT-koordinatoren har også ansvaret for å initiere prosesser for innsamling av kunnskap og implementering av tiltak. Det innebærer å bli kjent med aktørene i kommunen og politiet, samt å gjøre grundige kartlegginger av lokale oppvekstvilkår for barn og unge. Dette kan inkludere å samle informasjon fra forskjellige kilder nevnt tidligere og kontakte tjenester som jobber med barn og unge for å få innsikt i den nåværende situasjonen. For de som allerede har etablert en koordineringsgruppe, kan kartleggingen gjøres i samarbeid med dem.

Resultatene av kartleggingen bør oppsummeres og presenteres for styringsgruppen eller politirådet, sammen med forslag til prioriterte tiltak for det kommende året. Dette danner grunnlaget for en systematisk tilnærming til forebygging av rus og kriminalitet, hvor kunnskap og samordning spiller nøkkelroller. Med SLT-koordinatoren som leder, kan vi oppnå en tryggere og mer bærekraftig fremtid for våre barn og unge.

Ring oss