Statens kompetanse ved overprøving av kommunale vedtak

Hovedregelen for klageinstansens kompetanse i klagesaker følger av forvaltningsloven § 34.  I andre ledd, tredje setning i bestemmelsen står det at klageinstansen skal “legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn.”

“Frie skjønn” er betegnelse på det skjønn som ikke kan overprøves av domstolene. “Rettsanvendelsesskjønn” er betegnelse på skjønn som kan overprøves av domstolene. Det er bare ved overprøving av det frie skjønnet at klageinstansen skal vektlegge kommunens vurdering. Hvis vurderingen er et rettsanvendelsesskjønn skal klageinstansen som utgangspunkt ikke legge vekt på kommunens vurdering. For å kunne ta stilling til om klageinstansen skal vektlegge kommunens vurdering er det derfor nødvendig å vite hvilke vurderinger domstolene kan overprøve.

 

Ring oss