Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden – En gjennomgang av bestemmelsene

Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden er et viktig element i trygdeordningen som sikrer arbeidstakere økonomisk støtte ved sykdom. Dette grunnlaget fastsettes i henhold til bestemmelsene i § 8-28 i folketrygdloven, og det er arbeidsgiverens ansvar å beregne og utbetale sykepengene i denne perioden. I dette innlegget skal vi gjennomgå hovedelementene i bestemmelsen og hvordan sykepengegrunnlaget fastsettes.

Generell kommentar

§ 8-28 i folketrygdloven gir regler for fastsettelse av sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden, som varer i de første 16 kalenderdagene med fravær på grunn av sykdom. Dette grunnlaget gjelder for alle arbeidstakere, definert som de som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.

Arbeidsgiverperioden starter fra første hele fraværsdag på grunn av sykdom eller fra første dag med delvis fravær hvis personen er sykmeldt av lege. For at fraværet skal kvalifisere for sykepenger, må det skyldes en funksjonsnedsettelse som tydelig skyldes sykdom eller skade.

Sykepengegrunnlaget, som er grunnlaget for beregning av sykepengene, fastsettes av arbeidsgiveren i arbeidsgiverperioden. Arbeids- og velferdsetaten mottar inntektsopplysningene digitalt gjennom inntektsmeldingen hvis arbeidsuførheten varer lenger enn arbeidsgiverperioden.

Når arbeidsgiver fastsetter sykepengegrunnlaget, skal det bare tas hensyn til opplysninger som var tilgjengelige på sykmeldingstidspunktet, og dette forhindrer etterfølgende tilpasning. Hvis det oppstår nytt sykefravær innenfor samme arbeidsgiverperiode, skal det fastsettes et nytt sykepengegrunnlag hvis det har vært endringer siden det forrige grunnlaget ble fastsatt.

Skjæringstidspunktet

Første fraværsdag på grunn av arbeidsuførhet er utgangspunktet for fastsettelsen av sykepengegrunnlaget, og dette kalles skjæringstidspunktet. Inntekter før skjæringstidspunktet er relevante for fastsettelsen av grunnlaget.

§ 8-28 første ledd – Beregnet aktuell månedsinntekt

I første ledd av § 8-28 står det at sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden skal fastsettes ut fra en beregnet aktuell månedsinntekt. Hvordan den aktuelle månedsinntekten beregnes, fremkommer av andre ledd.

§ 8-28 andre ledd – Månedsinntekten i arbeidsforholdet

Den aktuelle månedsinntekten skal beregnes ut fra den gjennomsnittlige arbeidsinntekten personen hadde i arbeidsforholdet. Dette tar utgangspunkt i en nærmere bestemt periode før arbeidsuførheten oppstod, kalt beregningsperioden. Arbeidsgiver fastsetter sykepengegrunnlaget basert på inntekt rapportert til a-ordningen.

§ 8-28 tredje ledd – Fastsetting av beregningsperioden

Dette leddet angir hvordan beregningsperioden skal fastsettes, fra tre måneder før arbeidsuførheten inntraff. Dette sikrer at sykepengegrunnlaget i størst mulig grad samsvarer med faktisk bortfalt arbeidsinntekt, uten unødige utslag i inntekten.

Direkte overgang fra foreldrepenger til sykepenger

Når det er en direkte overgang fra foreldrepenger til sykepenger, skal sykepengegrunnlaget fastsettes på nytt. Dette gjelder ulike scenarier, inkludert tilfeller der arbeidsgiveren har forskuttert lønn under foreldrepermisjon og tilfeller der personen har et arbeidsforhold å gå tilbake til.

Etterbetalinger i beregningsperioden

I noen tilfeller kan inntektene for de siste tre månedene før arbeidsuførheten inneholde lønn som er opptjent tidligere. Beregningsperioden er basert på den faktiske rapporterte inntekten i a-ordningen i henhold til a-opplysningsloven de siste tre månedene før tidspunktet for arbeidsuførhet (skjæringstidspunktet).

Tariffendringer

Når hovedtariffavtalene endres, kan det medføre endringer i lønnen til arbeidstakere. Slike tariffendringer anses som

endringer i forhold som påvirker sykepengegrunnlaget, og derfor skal arbeidsgiveren ta hensyn til disse endringene i beregningen av sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden.

Omsorgspenger og foreldrepenger under arbeidsgiverperioden

Dersom arbeidstakeren mottar omsorgspenger eller foreldrepenger i løpet av arbeidsgiverperioden, vil disse inntektene bli lagt til sykepengegrunnlaget. Dette er for å sikre at sykepengegrunnlaget i størst mulig grad gjenspeiler den faktiske arbeidsinntekten som ble opptjent i arbeidsgiverperioden.

Ring oss