Referatforbud

I medhold av domstolloven § 129 annet ledd kan retten ved kjennelse helt eller delvis forby offentlig gjengivelse av forhandlingene i rettsmøter.

Dette er vanligvis brukt for å legge bånd på journalisters omtale av saken. Borgarting lagmannsrett har i en nylig kjennelse besluttet å nedlegge et referatforbud som er rettet mot partene i en barnevernsak. Dette for å forhindre morens omtale av saken på Facebook, av hensyn til barnet.

Du kan lese artikkel på Rett24 her.

Vurderer du å bli fosterhjem?

Dersom man blir fosterforeldre finnes det en rekke rettigheter og muligheter man kan benytte seg av. Vi opplever til tider at fosterforeldre ikke har fått nok oppfølging av barneverntjenestene. Da er det viktig å vite at man kan finne informasjon og be om den støtten man føler man har behov for.

Fosterhjem skal godkjennes av Bufetat. Du kan lese om prosessen her.

Alle som skal bli fosterforeldre må bli invitert til og gjennomføre PRIDE-kurs.

Det finnes ulike former for fosterhjem. Du kan se de ulike formene her.

Som fosterforelder utfører du et oppdrag på vegne av barneverntjenesten og får fosterhjemsgodtgjørelse.

Fosterhjemsgodtgjørelsen består av

 • en arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av
 • en utgiftsdekning som er skattefri, skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter

Fosterhjemsgodtgjørelsens størrelse avhenger av barnet eller ungdommens behov og hvilken avtale du gjør med barneverntjenesten i kommunen din. Du/dere og barneverntjenesten skriver kontrakt på fosterhjemsgodtgjørelsen.

Dersom fosterbarnet trenger særlig oppfølging eller tilsyn, kan barneverntjenesten sette inn tiltak som for eksempel ekstra veiledning, avlastning og støttekontakt. Omfanget avtales i forkant av hver plassering.

Noen ganger er det behov for at en av fosterforeldrene er hjemme med fosterbarnet i en periode. I denne perioden blir du helt eller delvis frikjøpt fra din ordinære jobb og barneverntjenesten gir deg en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, innenfor den veiledende grensen i folketrygden.

Er du fosterhjem for et barn i familien eller nettverket ditt har du de samme rettighetene som andre fosterhjem.

Fosterhjemsforeningen tilbyr hjelp og støtte og er en aktiv bidragsyter i fosterhjemsdebatten. Nettsidene finner du her. Du kan finne relevant informasjon, få rådgivning og tips om kurs samt møte andre fosterhjemsforeldre og utveksle erfaringer.

Saksforberedende møte etter barneloven

Det følger av barneloven § 61 at retten skal innkalle til ett eller flere forberedende møter for å for blant annet klarlegge tvistepunktene mellom partene, drøfte videre saksgang og eventuelt mekle mellom partene. Dette er ett av flere tiltak rettsystemet har for å legge til rette for at partene kan komme til en løsning uten at det avsies dom i saken.

De saksforberedende møtenes form kan variere fra domstol til domstol, og fra dommer til dommer. Sør-Trøndelag tingrett har laget 4 videoer som viser hvordan de avholder de saksforberedende møtene og hva du som part kan forvente deg. Flere tingretter har fulgt denne modellen, som kalles for konflikt og forsoning. Du kan finne videoene her. Andre tingretter har en mer formell tone, der man avholder møter i rettssalen. Ofte er det innledende bemerkninger fra advokatene før partene får ordet. Det er her viktig å merke seg at man i de saksforberedende møtene tilstreber å holde konfliktnivået nede. Det lønner seg sjelden å gå hardt ut i innledningsforedraget når man etterpå skal snakke om mulige forliksløsninger.

Vårt hovedfokus som advokater i de saksforberedende møtene er å forberede deg på det som skjer og å bidra til å finne gode løsninger underveis. Dersom man ikke kommer til enighet vil saken gå til hovedforhandling og dom.

Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse – tidsperspektivet

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal oppheves av fylkesnemnda dersom det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Unntaket er dersom det ikke vil være til barnets beste å flytte det fordi det har fått tilknytning til mennesker og miljø der det har vært plassert i fosterhjem.

Vi opplever ofte at tiden arbeider mot foreldrene her., siden det er større sannsynlighet for at en tilknytning skal oppstå jo lenger tid som går fra barnet plasseres. Såkalte tilbakeføringssaker etter barnevernloven § 4-21 kan nemlig ikke kreves før det har gått tolv måneder fra saken sist ble behandlet av fylkesnemnda eller domstolene.

Barneverntjenesten har så tre måneder på seg å forberede og sende saken til fylkesnemnda fra de mottar varsel om at en tilbakeføringssak ønskes. Denne fristen kan i særlige tilfeller økes til seks måneder.

Etter at fylkesnemnda mottar begjæringen fra kommnen, skal den snarest og hvis mulig innen fire uker beramme forhandlingsmøte.

På denne måten kan det gå opptil ett år og syv måneder fra vedtak om plassering skjer og til foreldre får prøvd sin tilbakeføringssak. Dette er svært frustrerende for både foreldrene og oss som jobber i dette systemet. Man opplever at ting skjer veldig raskt når det er på initiativ fra kommunen, mens systemet kan være svært sendrektig når det er en sak på foreldrenes initiativ.

EMD – Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avsa 7. september 2017 dom i saken M.L. v. Norway (no. 43701/14).

Klageren er en kvinnelig norsk statsborger født i 1987. Saken gjaldt akutt fosterhjemsplassering av hennes yngste sønn i 2012. Hennes eldste sønn ble i 2010 plassert hos klagerens mor og stefar, og hun ønsket at hennes yngste sønn også skulle bo hos dem. Barnevernet plasserte hennes yngste sønn i et annet fosterhjem av hensyn til barnets beste. Dette var imot morens ønske om å holde guttene samlet i familiens omsorg.

Etter å ha prøvd sin sak i det norske rettsvesenet forela klageren saken for EMD i 2014. Hun anførte at barnevernets plassering av hennes yngste sønn krenket hennes rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. Domstolen konkluderte med at det ikke forelå krenkelse av EMK artikkel 8.

Dommen kan leses i sin helhet her.

Hvor er Wulff?

Advokat Christian Wulff Hansen vil være følgende steder høsten 2017:

 • 13-14. august: Trondheim
 • 23-24. august: Sandnessjøen
 • 29-31. august: Bodø
 • 5 – 8. september: Bodø
 • 18. september: Steinkjer
 • 20. september: Mo i Rana
 • 1 – 2. oktober: Oslo
 • 9 – 10. oktober: Ålesund
 • 11 – 12. oktober: Vadsø
 • 15 – 17. oktober: Kongsvinger
 • 25-27. oktober: Sortland
 • 19-21. november: Vadsø
 • 17-19. desember: Brønnøysund

Nye steder og datoer tilkommer hele tiden uten at de blir lagt til her.- Hvis du ønsker å avtale et møte med advokat Christian Wulff Hansen ett av disse stedene finner du kontaktinformasjon Kontaktinformasjon

Vedtak om omsorgsovertakelse når barnet bor utenfor hjemmet

De vanligste begrepene det snakkes om i relasjon til omsorgsovertakelse er 4-12 eller 4-6. Barnevernloven § 4-12 regulerer omsorgsovertakelse når det aktuelle barnet enda bor hjemme og § 4-6 regulerer akuttvedtak. Dersom barnet frivillig er plassert utenfor hjemmet og barneverntjenesten mener det er nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet uten at det er basert på frivillighet vil saken måtte fremmes og avgjøres etter barnevernloven § 4-8. I realiteten vil man da gå inn for å ta ifra foreldrene kompetansen til å samtykke eller ikke samtykke. Dette kan være praktisk i situasjoner hvor man ikke er sikker på videre samtykke eller samarbeidet med forelderen med samtykkekompetanse er problematisk. Det er også praktisk i saker hvor man anser at plasseringen vil være langsiktig og man ønsker å gi barna en trygghet og stabilitet i fosterhjemmet.

 

§ 4-8.Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor hjemmet.

Er et barn plassert utenfor hjemmet av foreldrene eller med deres samtykke etter § 4-4, kan fylkesnemnda vedta at barnet for en tid av opptil tre måneder ikke skal flyttes. Et slikt vedtak kan bare treffes dersom det ikke er rimelig grunn for flyttingen, eller dersom den kan være til skade for barnet. I løpet av den tid som er fastsatt, skal barneverntjenesten legge forholdene til rette for at flyttingen kan skje med minst mulig ulempe for barnet.

Dersom det er overveiende sannsynlig at flyttingen vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 første ledd, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse for barnet. Et slikt vedtak kan treffes også før et nyfødt barn er flyttet til foreldrene. § 4-12 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Selv om vilkårene etter § 4-12 ikke er tilstede, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse dersom plasseringen har vart i mer enn to år, og barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering må antas at flyttingen kan føre til alvorlige problemer for barnet.

Hjelp i barnevernsaker

Barnevernadvokat

Juristene hos oss i Advokatfirmaet Wulff jobber mye med barnevernsaker. Både saker etter barnevernloven § 4-12 (omsorgsovertakelse), saker etter barnevernloven § 4-6 (akuttvedtak) og saker etter barneloven § 4-21 (tilbakeføringssaker.) Vi tar barnevernsaker over hele landet for fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten.

I alle saker etter barnevernloven har du rett til advokat på statens regning (det vil si at du har fri rettshjelp uansett hva du tjener eller har i formue.) Du velger selv hvem du vil benytte som din advokat. I noen tilfeller kan det tilkomme reiseutgifter til advokat dersom du velger en advokat som har kontorsted langt fra der du bor selv.

Ønsker du vår bistand i en barnevernsak kan du ta kontakt med oss her: Kontaktskjema

Eller du kan ringe oss på 751 75 800 (tast 4 når du kommer til svarer)

Akuttvedtak etter barnevernloven §4-6 – Frist for prøving av klage

Dersom barnevernstjensten fatter et akuttvedtak (enkeltvedtak) om plassering av barn utenfor hjemmet etter barnevernloven § 4-6, som så blir godkjent av fylkesnemnda, så kan foreldrene klage over dette vedtaket. Saken skal da berammes og prøves i nemnda innen 1 uke.

Barnerettssaker over hele landet

Fri rettshjelp advokat
Advokatfirmaet Wulff

Hos oss i Advokatfirmaet Wulff har vi saker etter barneloven og saker etter barnevernloven over hele Norge. Kontakten med klient håndteres som regel gjennom telefon og epost, samt møte med klient dagen før rettsmøter og evt. når vi er i nærområdet i andre saker. Dersom du velger oss som advokat og saken skal gå en annen plass i landet så må du regne med å dekke reisekostnader som fly og hotell i tillegg til den vanlige timesprisen. Dette gjelder også om du har fri rettshjelp da tingrettene vanligvis er strenge ved vurderingen om bostedsforbeholdet skal oppheves.

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer saker i andre distrikter kan du ta dette opp med oss på epost.

 

Ring oss