Forbrukerkjøpsloven: Anvendelse i spesielle situasjoner

Forbrukerklageutvalget, Vedtak, Avgjørelse, Bindende, Rettslige skritt, Overprøving, Søksmålsfrist, Gjenåpning, Implementering, Oppfyllelse, Forlik, Konkurs, Avvikling, Stevningsfrist, Partsevne, Namsmyndighetene, Namsmannen, Domstoler, Juridisk prosess, Oppgjør, Forbrukerrettigheter, Forbrukerklage, Klagesaker, Rettslig vei, Parters plikter, Tvisteloven, Forbrukerklageloven, Realitetsbehandling, Avvisning, Forbrukerrådet, Advokatordning. Advokater i Nordland, Advokater i Vefsn kommune, Oversikt over advokatfirmaer i Mosjøen, Lokale advokatkontor på Helgeland, Juridisk hjelp i Vefsn, Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, Beste advokater i Mosjøen, Lokale advokater i Mosjøen, Erfarne advokater i Mosjøen, Rimelige advokater i Mosjøen, Profesjonelle advokater i Mosjøen, Juridisk hjelp i Mosjøen, Advokater med spesialisering i Mosjøen, Lokalt advokatkontor i Mosjøen, Mosjøens beste advokatfirma, Juridiske tjenester i Mosjøen, Mosjøens dyktigste advokater, Søk advokathjelp i Mosjøen, Gratis juridisk rådgivning i Mosjøen, Lokale eksperter på juridiske spørsmål i Mosjøen, Mosjøens toppadvokater, Rådgivning for bedrifter i Mosjøen, Mosjøens mest pålitelige advokater, Juridisk støtte i Mosjøen, Finn en advokat i Mosjøen, Juridisk representasjon i Mosjøen, Mosjøens juridiske fagfolk, Spesialiserte advokater i Mosjøen, Lokale advokater med kunnskap om Mosjøen, Mosjøen juridiske tjenester og bistand

Lov om forbrukerkjøp, også kjent som forbrukerkjøpsloven, har en omfattende anvendelse når det kommer til å regulere handel mellom forbrukere og næringsdrivende. I § 2 fastsettes lovens anvendelse i noen særlige forhold, og her ønsker vi å utforske disse aspektene nærmere.

Forbrukerkjøpsloven gjelder først og fremst for bestilling av ting som skal tilvirkes, også kjent som tilvirkningskjøp. Dette innebærer at loven beskytter forbrukerne også i tilfeller hvor selgeren tilvirker en vare etter bestillingen fra forbrukeren. Endringen i loven har utvidet dens virkeområde ved å inkludere tilfeller der kjøperen selv skal skaffe en vesentlig del av materialet. Dette er et viktig skritt for å sikre forbrukerne trygg handel i ulike situasjoner.

Videre dekker forbrukerkjøpsloven også levering av vann, som tidligere har vært underlagt debatt om dens inkludering i loven. For å klargjøre lovens omfang, har det blitt gjort uttrykkelig at den gjelder for salg og levering av vann. Dette styrker forbrukernes rettigheter i slike transaksjoner og gir dem en klarere forståelse av deres beskyttelse i vannrelaterte kjøp.

En annen viktig bestemmelse i § 2 er at forbrukerkjøpsloven også dekker kjøp av fordringer og rettigheter. Dette betyr at en forbrukers kjøp av finansielle instrumenter er underlagt lovens bestemmelser. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at spesielle karakteristikker ved slike kjøp kan gi opphav til særskilte lovbestemmelser, som kan gå foran forbrukerkjøpsloven.

På den andre siden er det noen situasjoner hvor forbrukerkjøpsloven ikke gjelder. Loven gjelder ikke kjøp av fast eiendom, for dette er regulert av avhendingsloven. I tilfeller hvor avtalen omfatter oppføring av bygning eller anlegg på fast eiendom, gjelder forbrukerkjøpsloven heller ikke, og bustadoppføringslova vil være relevant.

Videre gjelder ikke forbrukerkjøpsloven avtaler som kombinerer levering av en ting med utførelse av arbeid eller annen tjeneste, dersom tjenesten utgjør den overveiende delen av forpliktelsene. Dette prinsippet sikrer at avtaler som fokuserer mer på tjenesteyting enn på varelevering, faller utenfor lovens omfang.

Forbrukerkjøpsloven er et viktig juridisk rammeverk som sikrer forbrukernes rettigheter i handelsforhold med næringsdrivende. Den har et omfattende anvendelsesområde som tar hensyn til ulike situasjoner og gir forbrukere den nødvendige beskyttelsen ved kjøp av varer og tjenester. Som forbrukere er det viktig å være oppmerksomme på disse bestemmelsene, da de legger grunnlaget for en trygg og rettferdig handelspraksis.

Kjøperens rettigheter når selgeren bryter avtalen ved forsinkelse (kjøp av bolig)

Kjøperens rettigheter når selgeren bryter avtalen ved forsinkelse (kjøp av bolig)

Avhendingsloven § 4-1 regulerer kjøperens rettigheter når selgeren bryter avtalen ved forsinkelse. Hvis selgeren ikke overleverer skjøte eller eiendomsbruken innen avtalt tid, og dette ikke skyldes kjøperen eller omstendigheter kjøperen har ansvar for, har kjøperen en rekke muligheter til å kreve oppfyllelse av avtalen.

Kjøperen kan kreve oppfyllelse etter § 4-2, som innebærer at selgeren må levere skjøtet eller eiendomsbruken innen en rimelig frist. Hvis selgeren ikke klarer å levere innen fristen, kan kjøperen heve avtalen etter § 4-3. Dette innebærer at avtalen blir annullert, og kjøperen får tilbakebetalt kjøpesummen.

Kjøperen kan også kreve skadeerstatning etter § 4-5 dersom han eller hun har lidt et økonomisk tap som følge av selgerens forsinkelse. I tillegg kan kjøperen holde tilbake kjøpesummen etter § 4-6 til selgeren har levert skjøtet eller eiendomsbruken.

Det er viktig å merke seg at reglene om forsinkelse gjelder tilsvarende der selgeren ikke oppfyller andre skyldnader etter avtalen. Dette betyr at hvis selgeren bryter avtalen på andre måter enn forsinkelse, har kjøperen tilsvarende rettigheter til å kreve oppfyllelse, heving, skadeerstatning eller til å holde tilbake kjøpesummen.

Det er med andre ord viktig at både kjøper og selger overholder avtalen og leverer det som er avtalt til rett tid. Hvis ikke, kan det få alvorlige konsekvenser for begge parter. Avhendingsloven er til for å beskytte kjøperen og sikre at han eller hun får det som er avtalt.

Mangel ved fast eiendom solgt “som den er”

De fleste boliger selges med forbeholdet “som den er”. Formuleringen viser til avhendingsloven § 3-9 og bestemmelsen lyder: “Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.“​

Forbeholdet innskrenker de mulighetene man som kjøper har til å påberope seg mangler etter overdragelsen. Dersom man skal påberope seg mangler på en eiendom som er solgt som den er vil dette måtte knyttes til manglende eller uriktige opplysninger gitt av selger, eller dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn man hadde regnet med.

Hva som regnes som vesentlig er en skjønnsmessig vurdering som har flere momenter. I tillegg har rettspraksis vist at det krever en viss verdimessig terskel for at noe skal være vesentlig. Det er viktig å vite at selv om utbedringskostandene overstiger denne terskelen så er det ingen automatikk i at forholdet utgjør en mangel.

Mangler ved fast eiendom – reklamasjonsfrister

Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, forbrukerkjøpsloven, tilbakeholdsrett, betalingskrav, selgerens rettigheter, forbrukerbeskyttelse, forbrukerrettigheter, levering av varer, rettferdig handel, forbrukerinteresser, kjøpsvilkår, trygg handel, forbrukerkjøp, rettigheter ved kjøp, rett til tilbakehold, forbrukerlovgivning, rett til betaling, handelspraksis, selgerplikter, forbrukerrettigheter, rett til rådighet, forbrukerbeskyttelse, rett til kreditt, forbrukerinformasjon, kjøpekontrakt, forbrukertrygghet, kjøpesum, salgsgjenstand, forbrukerbeskyttelse, kjøpsavtale, rettigheter ved forsinkelse, forbrukersikkerhet

Bustadoppføringsloven § 30 angir at man mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom man ikke reklamerer innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid vil variere noe ut fra omstendighetene i den enkelte sak, men rettspraksis fra Høyesterett har satt grensen på rundt to måneder.

Den samme fristen går igjen i avhendingsloven § 4-19, slik at fristen er den samme om du har kjøpt ny brukt bolig eller en helt nyoppført bolig.

For nyoppførte boliger kan kontrakten operere med en kortere frist, noen kontrakter bruker 14 dager som standard. Dette gjelder mangler som oppdages ved overtakelsesforretning eller ved ettårsbefaringen. Ved nyoppførte boliger er det også en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år regnet fra overtakelsesdatoen. Feil eller mangler som oppdages på et senere tidspunkt enn dette kan ikke gjøres gjeldende med mindre entreprenør har stilt egne garantier om dette eller mangelen er et resultat av at entreprenør/underentreprenør har handlet grovt uaktsom eller i strid med god tro ved utførelsen av arbeidet.

Dersom du oppdager mangler ved din nye bolig bør du derfor sørge for å undersøke og reklamere raskt. Vi kan bistå deg ved vurdering av reklamasjon.

Mangler ved fast eiendom

Krav til tilstand ved leie av husrom: Husleieloven § 2-2

Dersom du har kjøpt fast eiendom og oppdager feil eller mangler kan du ha en reklamasjonsmulighet ovenfor selger eller den som har oppført boligen. Disse to ulike situasjonene reguleres gjennom to lovsett, avhendingsloven hva gjelder kjøp av brukt bolig og bustadoppføringsloven hva gjelder kjøp av nyoppført bolig.

Lovene angir noe forskjellige fremgangsmåter og det kan være lurt å sette seg inn i hva som gjelder for din situasjon dersom du skulle oppleve at noe er galt med en bolig du har kjøpt.

Du kan lese avhendingsloven og bustadoppføringsloven på www.lovdata.no.

Selger har eierskifteforsikring

Det hender rett som det er at selger av en eiendom (vanligvis hus og hytte) har skaffet seg eierskifteforsikring og du som kjøper står og tenker om du skal gjøre et krav gjeldende. Eierskifteforsikringen er ikke noe annet enn et forehåndsvalg av advokat for selger hvor advokatens honorar er delvis dekket av forsikringen. Det har ingen betydning i seg selv for vurderingene om feil og mangler og du som kjøper står verken svakere eller sterkere fordi selger har tegnet en slik forsikring (det gjør forsåvidt ikke selgeren heller da det bare forteller oss hvem som utkjemper kampen for selger.)

Har du behov for bistand etter boligkjøp eller hyttekjøp står vi klare til å hjelpe deg. Kontakt oss på 751 75 800 og slå av en prat om din sak.

Viktig å være grundig på visning når du skal kjøpe hus

I dag selges nesten alle brukte eiendommer “slik de er” – altså en såkalt “as is” klausul. Det vil si at de feil og mangler som det er opplyst om i takst, på visning eller på annen måte fra megler eller selger som utgangspunkt ikke kan gjøres gjeldende som mangel. Får kjøper beskjed på visning om at det har vært vannlekkasje ved pipen så blir det svært vanskelig å gjøre dette gjeldende som en mangler senere. Kjøperens plikt strekker seg også lengre enn å ta imot opplysninger. Det følger av avhendingslova § 3-10 at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Måtte kjenne til gjør også at en del som ikke er direkte opplyst om, men som på visning fremsto relativt åpenbart, ikke kan gjøres gjeldende. Det kan f.eks være at det manglet trapp mellom to etasjer og det i stedet sto en stige der da man skulle gå rundt på visning. Det blir vanskelig for kjøper senere å reklamere for manglende trapp etter å ha klatret i stigen på visning.

I andre ledd i avhendingslova § 4-10 fremgår også at man kan tape sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kjøper har latt være å følge opp en oppfordring fra selger. Det kan for eksempel være at selger har sagt til kjøper at taket ikke har vært inspisert og at han oppfordrer kjøper til å ta med seg en kyndig til å undersøke taket da det har vært noen antydninger til fukt. Undersøker kjøper da ikke taket så vil det være vanskelig å gjøre mangel gjeldende.

 

Avhendingsloven § 3-10.Synfaring og anna forundersøking

(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte kjenne til då avtala vart inngått.

(2) Har kjøparen før avtala vart inngått undersøkt eigedomen eller utan rimeleg grunn late vere å følgje ei oppmoding frå seljaren om undersøking, kan kjøparen heller ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen burde vorte kjent med ved undersøkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

(3) Fyrste og andre ledd gjer inga innskrenking i § 3-7 om manglande opplysning om eigedomen.

Er det krav til skriftlige avtaler ved kjøp av eiendom etter avhendingsloven?

Nei, det er det ikke. Det er selvfølgelig mest vanlig at når man kjøper/selger objekter med så høy verdi som det eiendom som regel har, at dette gjøres med en skriftlig avtale. Det er likevel slik i avhendingsloven, nedfelt i § 1-3, at avtaler også kan gjøres muntlig. Merk likevel at dersom en av partene krever det skal avtalen settes opp skriftlig.

 

Avhendingsloven § 1-3. Avtaleform

Avtale om avhending av fast eigedom kan gjerast skriftleg eller munnleg. Er avtala gjort munnleg, skal ho setjast opp skriftleg når ein av partane krev det.


Trenger du hjelp til å sette opp kontrakt? kontakt oss på 751 75 800

Eiendommen er solgt som den er etter avhendingsloven

mockups (179)

De fleste salg av eiendom har en klausul som sier at eiendommen er “solgt som den er” etter avhendingsloven § 3-9.

Avhendingsloven § 3-9. Eigedom selt «som han er» e.l.

Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.


I de fleste tilfellene har både kjøper og selger forsikring som dekker konflikter som følge av et hussalg hvor kjøper fremsetter et reklamasjonskrav. Har du behov for advokat som jobber med eiendomstvister etter avhendingsloven? kontakt oss i Advokatfirmaet Wulff på 751 75800 eller bruk dette kontaktskjemaet.

Ring oss