Odelsprioritet når odelsjorden består av flere eiendommer

Hvordan påvirker odel arverett, Hvem har førerett til odelsjord, Hva er begrensningene for odelsretten, Hvilke regler gjelder for flere odelseiendommer, Hvordan fungerer løsning på odel, Hva er unntakene for odelsretten, Hvordan fastsettes prisen for odelseiendommer, Hvilke regler gjelder ved overtakelse av odelseiendommer, Hva er prioritetsrekkefølgen ved flere eiendommer, Hvordan kan en advokat hjelpe med odelsrettslige spørsmål.

I Norge er odelsretten en viktig juridisk rettighet som regulerer arv og eiendomsoverføring av landbrukseiendommer. Et spesielt tilfelle som kan oppstå i forbindelse med odelsretten, er når det er flere eiendommer involvert i odelsjorden.

Ifølge odelsloven har føreretten til odelsjord mellom søsken og deres linjer begrensninger når det gjelder antall eiendommer. I praksis innebærer dette at en person som har overtatt en eiendom som oppfyller kravene til odlingsjord fra en av foreldrene eller andre slektninger i den rette oppadstigende linjen, ikke har førerett til flere odelseiendommer, med mindre yngre søsken eller deres linjer også har fått hver sin eiendom. Dette prinsippet gjelder også når noen har overtatt en eiendom fra sine egne søsken eller søsken av foreldrene.

I samsvar med loven regnes overtakelse av en eiendom som nevnt ovenfor som en form for løsning på odel eller kjøp i en tvangssalgsprosess.

Det er imidlertid en viktig unntaksklausul i loven. Dersom rettshaveren til odelsretten tilbyr de yngre søskenlinjene å overta den første eiendommen for en pris som fastsettes ved en skjønnsprosess, har han eller hun rett til å trekke tilbudet tilbake etter at prisen for begge eiendommene er endelig fastsatt.

Når hver linje har fått sin eiendom, og det fortsatt er flere eiendommer involvert, går føreretten i henhold til prioritetsrekkefølgen som er fastsatt i § 12 i odelsloven, med referanse til § 13. Reglene nevnt tidligere i denne paragrafen gjelder ikke lenger i slike tilfeller.

Viktige overveielser ved opprettelse av fremtidsfullmakt

Framtidsfullmakt, Juridiske krav, Eiendomssalg, Gavedisposisjoner, Fullmaktsformular, Fullmaktsgiver, Fullmektig, Fast eiendom, Fremtidsplanlegging, Økonomisk beslutningsmyndighet, Personlige forhold, Juridisk rådgivning, Fullmaktsgjennomgang, Gavegiver, Eiendomsoverdragelse, Eiendomsidentifikasjon, Borettslagsleiligheter, Fremtidige eiendomskjøp, Gaveklarhet, Uklarheter i fullmakt, Juridisk ekspertise, Vergemålsloven, Fullmaktshåndtering, Fremtidsbeslutninger.

Når du tar skrittet for å opprette en fremtidsfullmakt, er det en rekke betydningsfulle aspekter som krever spesiell oppmerksomhet. I dette innlegget vil vi utforske hva du bør være spesielt oppmerksom på når du utformer en fremtidsfullmakt.

Salg eller overdragelse av fast eiendom

Dersom fremtidsfullmakten omfatter salg eller overdragelse av eiendom, er det essensielt at det klart fremgår hvilke eiendommer fullmektigen har myndighet til å selge. Hvis du ønsker at fullmektigen skal kunne selge primærboligen din, en fritidseiendom eller en tomt, må dette tydelig spesifiseres i fullmakten. Det samme gjelder for andre disposisjoner knyttet til eiendom, som utleie eller overdragelse til fullmektigen.

Identifikasjon av fast eiendom bør inkludere gårds- og bruksnummer, eventuelt seksjons- og festenummer, samt kommunen hvor eiendommen ligger. For borettslagsleiligheter må fullmakten inneholde andelsnummer, navnet på borettslaget og borettslagets organisasjonsnummer. Det er også viktig å vurdere muligheten for at du kan erverve nye eiendommer i tiden fra fremtidsfullmakten opprettes til den eventuelt trer i kraft. Hvis dette er en mulighet, kan det være fornuftig å inkludere en bestemmelse som gjør at fullmakten gjelder også for fremtidige eiendomskjøp, arv eller overtakelser.

Spesielle overveielser om gavedisposisjoner

Ofte ønsker fullmaktsgivere at fullmektigen skal ha myndighet til å gi gaver til sine nærmeste, spesielt i forbindelse med bursdager og høytider. For å unngå uklarheter i forhold til omfanget av gaver og mottakere, bør fullmakten tydelig definere hva gaven skal bestå av og hvem den skal gis til. Dette er spesielt viktig når det dreier seg om gaver som går utover det som anses som vanlig.

Begrensninger i fullmakten

Det er viktig å merke seg at det er visse områder som ikke kan reguleres med en fremtidsfullmakt. Fullmakten kan for eksempel ikke gi fullmektigen myndighet til å avgi stemme ved valg, inngå ekteskap, anerkjenne farskap, gi samtykke til organdonasjon, opprette eller tilbakekalle testament, eller gi samtykke til tvangsbehandling eller kompetanseavgjørelser i andre svært personlige forhold uten spesiell lovhjemmel, som fastsatt i vergemålsloven § 80 tredje ledd.

Odel – En rett som modnes over tid

testasjonsevne, testamentets gyldighet, arveloven, testamentariske disposisjoner, mentale tilstander, testamentarisk ugyldighet, testamentarisk gyldighet, myndighetsalder, testator, sinnslidelse, demens, psykisk funksjonsnedsettelse, Kongens stadfestelse, testamentariske vilkår, testamentarisk balanse, legens rolle, bevisvurdering, verge, arv, mentale hensyn, testamentarisk beslutning, testamentarisk vurdering, rettslig praksis, testamentarisk integritet, testamentarisk sårbarhet, testamentarisk konsekvens, legens attester, testasjonsprosessen, arverett, testamentarisk forståelse.

I dagens blogginnlegg skal vi utforske odelsretten, en juridisk rettighet som modnes over tid. Odelsretten er en spesiell form for eiendomsrett som er nært knyttet til jordbrukseiendommer. I Norge har vi en egen lov, odelsloven, som regulerer denne rettigheten og fastsetter vilkårene for at odelsrett kan gjøres gjeldende.

I henhold til odelsloven § 7 er en av de sentrale bestemmelsene angående odelshevdstid. Odelsretten oppstår når en person har vært eier med full eiendomsrett i 20 år. Med andre ord, det kreves en lang periode som lovlig eier før odelsretten kan gjøres gjeldende.

Odelshevdstiden begynner å løpe fra den dagen hevdaren blir eier med full eiendomsrett. Dette kan være den dagen hevderen erklæres som eier i skjøtet som tinglyses. Tinglysning er en viktig del av eiendomsregistreringen i Norge, og det er normalt denne datoen som danner utgangspunkt for beregning av odelshevdstiden.

I noen tilfeller kan det være uklart når en person ble eier med full eiendomsrett. Dette kan skje hvis det ikke finnes noen tinglysning eller annen dokumentasjon som klart angir eiertidspunktet. I slike tilfeller vil loven legge til grunn at eierperioden begynner når hevderen ble tinglyst som eier, med mindre det er opplyst noe annet.

Det er også verdt å merke seg at hvis en eier har oppnådd eiendomsrett kun gjennom hevd, altså uten noen annen formell tinglyst heimel, vil odelsretten automatisk inntreffe så snart hevdstiden er fullført. Det betyr at odelsretten vil modne samtidig som eiendomshevd blir fullført.

Det er viktig å være klar over at odelsretten kan være en kompleks juridisk problemstilling, og at hvert tilfelle kan være unikt. Det kan være lurt å søke profesjonell juridisk rådgivning hvis man står overfor en situasjon der odelsretten kan gjøres gjeldende.

Eiendomssalg uten bruk av megler

Eiendomssalg uten bruk av megler

I disse digitale tider blir det stadig mer vanlig å selge boligen selv. Mange banker krever at oppgjøret foretas gjennom såkalr oppgjørsmegler, dette kan da være enten en eiendomsmegler eller en advokat som oppfyller vilkårene. Bruk av megler- eller advokattjenester en sikkerhet ved transaksjoner som innebærer store formuesverdier. Både kjøper og selger får da en sikkerhet for at avtalen oppfylles, og banken er sikker på at deres panteobligasjoner tinglyses som forutsatt.

Vi i Advokatfirmaet Wulff AS har lang erfaring med eiendomsoppgjør.  Vi utformer da dokumentene for handelen, tinglyser urådighetserklæring, avholder eventuelt kontraktsmøte, tinglyser skjøte og pantedokument, sletter heftelser, samt foretar oppgjør til selger. Oppdraget avsluttes ved at kjøper og selger mottar oppgjørsoppstilling og tinglyste dokumenter sendes til hhv. kjøper og bank. Vi har fast pris på eiendomsoppgjør, kr. 15 000 inkl. mva.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om prosessen og ønsker å vite mer.

 

Salg av fast eiendom som er arvet – diskontinuitet

Skatteetaten har avgitt en bindende forhåndsuttalelse vedrørende salg av arvet eiendom.

Saken gjaldt spørsmål om arv av to leiligheter/seksjoner var omfattet av reglene om diskontinuitet. Skattedirektoratet konkluderte med at vilkårene for diskontinuitet var oppfylt, jf. skatteloven § 9-7 femte ledd. Inngangsverdien på leilighetene/seksjonene til arvingene skulle derfor oppjusteres til markedsverdi på dødsfallstidspunktet for arvelater.

Du kan lese hele uttalelsen her: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/bfu/salg-av-fast-eiendom-som-er-arvet—diskontinuitet/

Eiendomsoverdragelse

Advokatfirmaet Wulff bistår i overdragelse av eiendom. Et eiendomsoppdrag vil normalt innebære følgende: Innhenting av opplysninger fra grunnboken, utforming av kjøpekontrakt og skjøte, samt nødvendige pantedokumenter. Tinglysing nytt pant og gjennomføring av pengetransaksjoner. Pris kr. 12.500 inkl. mva.Mockup12

Tinglysing

Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve og gavedisposisjoner, samt ektepaker. De viktigste avtalene som er gjenstand for tinglysing, er kjøpekontrakter og skjøter (dokumenter som overfører eiendomsrett til fast eiendom) og pantobligasjoner (gjeldsbevis som er sikret med pant i fast eiendom)

 

 

http://kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Tinglyse-ny-eier/Skjote/

Ring oss