Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

I enkelte sakstyper betaler staten for advokatbistand. Disse kalles prioriterte sakstyper og er helt uten egenandel.

De prioriterte sakstypene følger av rettshjelpsloven § 11 første ledd:

 • for utlending som har rett til fri rettshjelp etter utlendingsloven § 92 første ledd, annet ledd og tredje ledd første punktum, eller for den som har rett til fri rettshjelp etter statsborgerloven § 27 sjuende ledd første eller tredje punktum.
 • for den som er part i sak hvor barnevernet har fattet vedtak som nevnt i lov om barneverntjenester § 4-6 annet og tredje ledd, § 4-9 første og annet ledd og § 4-25 annet ledd annet punktum, men hvor vedtaket ikke blir etterfulgt av at barnevernet starter forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda etter kapittel 7 i lov om barneverntjenester.
 • for den som er part i sak hvor barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda etter kapittel 7 i lov om barneverntjenester, men hvor saken likevel ikke blir oversendt fylkesnemnda.
 • for siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning etter straffeprosessloven kapittel 31.
 • til voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen.
 • til vernepliktige i førstegangstjeneste i saker som nevnt i annet ledd.
 • til den som har vært utsatt for handling som nevnt i straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav a eller b, for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse.
 • til den som er utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på sådan som nevnt i straffeloven § 253, jf. straffeloven § 16, men hvor saken ikke er anmeldt og den nødvendige bistand er av samme art som nevnt i straffeprosessloven § 107c eller annen relevant bistand.
 • for pasienter i saker for fylkesmannen om undersøkelse og behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven § 4-4.

I enkelte andre saker dekkes advokatbistand dersom man selv har inntekt under grenser fastsatt i forskrift til fri rettshjelp. Dette kalles behovsprøvde saker. Disse følger av rettshjelpsloven § 11 andre ledd

 • i saker etter ekteskapsloven, skifteloven annen del, jf. kap. 4 eller barneloven kap. 5, 6, 7 og 8, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring.
 • i saker etter lov 4. juli 1991 nr. 45 om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphøre
 • for den skadede eller etterlatte i sak om erstatning for personskade eller tap av forsørger.
 • for leietaker i sak etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c når saken gjelder bolig som leietaker bebor.
 • for arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven om et arbeidsforhold består eller om erstatning i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold.
 • for den skadede ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning.
 • i klagesaker etter folketrygdloven § 21-12.

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fritt rettsråd dersom det økonomiske vilkåret etter annet ledd er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad. Ved vurderingen skal det legges vekt på om saken har likhetstrekk med saksfeltene i første og annet ledd.

I saker som nevnt i annet og tredje ledd, kan det innvilges fritt rettsråd selv om de økonomiske vilkår i annet ledd ikke er oppfylt dersom utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon.

Kan jeg bytte advokat når jeg har fri rettshjelp?

Ja, det kan du. Det du skal huske på er at dersom det ikke er rettssak og du har fritt rettsråd så får du ikke ny 7 timer i stykkpris (hvis det er en 7-timerssak) hver gang du bytter. Det er ikke mulig å omgå systemet på den måten. Er det derimot en rettssak og du har fri sakførsel så vil den nye advokaten bare fakturere domstolen sine timer og du faktureres bare 1 egenandel uansett om du har hatt både 2 og 3 advokater.

Gratis vurdering av din sak

Fri rettshjelp advokat
Advokat gratis vurdering

I 4 år nå har vi vurdert saker gratis på epost. Vi har vurdert flere tusen saker fra mennesker i hele Norge som lurer på hva de skal gjøre i sin situasjon. Burde de gå vidre med saken eller bare la den ligge. I år har vi utvidet våre gratisvurderinger fra bare å gjelde barnefordelingssaker til å gjelde alle saker der vi føler oss kompetent. Dersom det er et rettsområde vi ikke jobber med og ikke mener vi burde svare på så får du beskjed om nettopp det.

Vår erfaring etter disse årene med gratis vurdering av saker på epost er bare positiv. Ofte kommer samme person tilbake med nye saker de vil ha vurdert og ofte så kommer venner eller bekjente av de som har fått svar og legger frem sin sak. Vi er stolte over å ha hjulpet flere tusen til en bedre forståelse av den situasjonen de er i. Vi vil fortsette å gi gratis advokathjelp på epost og håper at dette er til god hjelp for mange.

Hvorfor bare gratis vurdering på epost og ikke på telefon eller møte? Når du avtaler et møte med advokat på telefon eller epost så er det bestemte tider på bestemte dager. Da setter vi av vår tid til akkurat ditt problem og ingenting annet. Når vi får henvendelser på epost så kan vi ta det på tidspunkt som passer for oss. Kanskje har vi fått avlyst et møte og har litt tid til overs. kanskje sluttet et møte tidligere enn vi trodde. Eller kanskje er vi på kontoret på ettermiddagen og gjør unna noen saker og har 10 minutter til å se over noen eposter. En epost-vurdering er ikke et like stort innhogg i vår tid.

Så send oss ditt problem eller oppforder din venn som er i envanskelig situasjon til å kontakte oss gratis. Uansett hvorfor du tar kontakt har du muligheten til å innhente andres råd og sammenligne oss med.

Grensene for fri rettshjelp

Fri rettshjelp deles inn i fritt rettsråd og fri sakførsel. Rettsråd er utenomrettslig rettshjelp, mens fri sakførsel er støtte til føring av sak for domstolene.

Rettsråd innvilger advokaten og sender regningen til Fylkesmannen, mens sakførsel søkes hos domstolene.

Ikke alle sakstyper gir rett til fri rettshjelp. Eksempelvis gis ikke støtte til arvesaker. Mest vanlig er skilsmisser og barnefordelingssaker. Dette er saker som er behovsprøvet. Det vil si du må ha under visse inntekts- og formuesgrenser. I dag (mai 2014) er grensene 246.000 i brutto inntekt hvis du er enslig, mens den er på 369.000 sammenlagt hvis du er gift eller har samboer. Formuesgrensen er netto på 100.000, men verdien av egen bolig skal ikke tas med.

Noen sakstyper som de fleste straffesaker og barnevernsaker, innvilges fri rettshjelp uansett hvor mye du tjener eller har i formue.

Vi jobber ofte med saker som gir fri rettshjelp.

Ring oss