Odelsprioritet når odelsjorden består av flere eiendommer

Hvordan påvirker odel arverett, Hvem har førerett til odelsjord, Hva er begrensningene for odelsretten, Hvilke regler gjelder for flere odelseiendommer, Hvordan fungerer løsning på odel, Hva er unntakene for odelsretten, Hvordan fastsettes prisen for odelseiendommer, Hvilke regler gjelder ved overtakelse av odelseiendommer, Hva er prioritetsrekkefølgen ved flere eiendommer, Hvordan kan en advokat hjelpe med odelsrettslige spørsmål.

I Norge er odelsretten en viktig juridisk rettighet som regulerer arv og eiendomsoverføring av landbrukseiendommer. Et spesielt tilfelle som kan oppstå i forbindelse med odelsretten, er når det er flere eiendommer involvert i odelsjorden.

Ifølge odelsloven har føreretten til odelsjord mellom søsken og deres linjer begrensninger når det gjelder antall eiendommer. I praksis innebærer dette at en person som har overtatt en eiendom som oppfyller kravene til odlingsjord fra en av foreldrene eller andre slektninger i den rette oppadstigende linjen, ikke har førerett til flere odelseiendommer, med mindre yngre søsken eller deres linjer også har fått hver sin eiendom. Dette prinsippet gjelder også når noen har overtatt en eiendom fra sine egne søsken eller søsken av foreldrene.

I samsvar med loven regnes overtakelse av en eiendom som nevnt ovenfor som en form for løsning på odel eller kjøp i en tvangssalgsprosess.

Det er imidlertid en viktig unntaksklausul i loven. Dersom rettshaveren til odelsretten tilbyr de yngre søskenlinjene å overta den første eiendommen for en pris som fastsettes ved en skjønnsprosess, har han eller hun rett til å trekke tilbudet tilbake etter at prisen for begge eiendommene er endelig fastsatt.

Når hver linje har fått sin eiendom, og det fortsatt er flere eiendommer involvert, går føreretten i henhold til prioritetsrekkefølgen som er fastsatt i § 12 i odelsloven, med referanse til § 13. Reglene nevnt tidligere i denne paragrafen gjelder ikke lenger i slike tilfeller.

Ring oss