Stiftelsesloven §58: Straff for overtredelser i stiftelser

Stiftelsesloven er utformet for å regulere driften og ansvar i stiftelser. Som enhver annen lov har den også bestemmelser om straff ved overtredelser

Stiftelsesloven §58 – Straff for overtredelser:
Stiftelsesloven §58 fastsetter klart og tydelig at personer som oppretter stiftelser, styremedlemmer, personer med verv i stiftelsens organer, daglig leder, revisor og ledende ansatte kan straffes dersom de forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

Dette betyr at enhver som handler bevisst uaktsomt eller med forsett og bryter reglene i stiftelsesloven, kan bli pålagt straff. Overtredelser kan omfatte ulike aspekter av stiftelsesdriften, som utdelinger, separasjonsplikt eller brudd på formelle bestemmelser som sikrer forsvarlig forvaltning av stiftelsesformuen.

Ledende ansattes ansvar:
I annet ledd av §58 blir det presisert at også ledende ansatte kan straffes for overtredelser. Dette gjelder de ansatte som er tildelt myndighet til å treffe beslutninger på vegne av stiftelsen innenfor avgrensede saksområder. Dersom disse ansatte forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i stiftelsesloven under utøvelsen av sin myndighet, kan de bli pålagt straff.

Foreldelsesfrist og straffebestemmelsen:
Foreldelsesfristen for å reise straffesak i forbindelse med overtredelser i stiftelsesloven er satt til fem år. Dette betyr at påtalemyndigheten har fem år på seg til å iverksette straffeforfølgelse etter at overtredelsen har funnet sted.

Stiftelsesloven §58 svarer til utvalgets §7-3, og den gir hjemmel for å ilegge straff ved overtredelser av stiftelsesloven eller forskrifter gitt i medhold av loven. Forslaget er utformet etter mønster av tilsvarende bestemmelser i aksjeloven.

Viktigheten av strafferegler i stiftelsesloven:
Utvalget som utredet stiftelsesloven vurderte nøye om det skulle være særregler om straff for overtredelser av loven. De mente at et straffansvar kunne være nødvendig i tilfeller av overtredelser knyttet til utdelinger, separasjonsplikt og brudd på formelle bestemmelser. Utvalget argumenterte for at stiftelsesloven regulerer en rekke virksomheter med betydelige midler og at det er viktig å sikre respekt for rammene og forsvarlig forvaltning av stiftelsesformuen.

Økokrim støtter forslaget om en egen straffebestemmelse i stiftelsesloven. De påpeker at stiftelser disponerer store formuer og at driften berører mange ansatte, kreditorer og andre tredjeparter. Det er derfor viktig å sikre at stiftelsesformen respekteres fullt ut.

Departementet er enig i behovet for strafferegler i stiftelsesloven og mener at det ikke skal være forskjell på organisasjonsformene når det gjelder strafferettslig håndheving. Departementet foreslår en straffebestemmelse som tilsvarer aksjelovens regulering, med samme skyldkrav og straffenivå.

I annet ledd av §58 blir det presisert at ledende ansatte kan straffes for overtredelser. Dette er ansatte som har fått myndighet til å treffe beslutninger på vegne av stiftelsen innenfor avgrensede saksområder. Dersom de overtrer bestemmelsene i stiftelsesloven i utøvelsen av sin myndighet, kan de bli pålagt straff.

Det er viktig å merke seg at straffebestemmelsen i stiftelsesloven ikke begrenser seg til de spesifikke overtredelsene nevnt av utvalget. Departementet mener at også andre overtredelser kan medføre straffansvar, som brudd på sentrale formalbestemmelser og handleplikten etter loven.

Konklusjon:
Stiftelsesloven §58 fastsetter straff for overtredelser i stiftelser. Overtredelser av loven kan medføre bøter eller i alvorlige tilfeller fengsel i inntil ett år. Overtrederne kan inkludere opprettere, styremedlemmer, personer med verv i organer, daglig leder, revisor og ledende ansatte.

Det er viktig at stiftelser overholder lovens bestemmelser for å sikre forsvarlig forvaltning av midler og ivareta tredjepartsinteresser. Med straffebestemmelsen i stiftelsesloven styrkes håndhevelsen av regelverket og bidrar til å opprettholde tilliten til stiftelsesformen som en viktig organisasjonsform i samfunnet.

Det er alltid viktig å være klar over lovens krav og plikter når man driver en stiftelse, og å søke nødvendig veiledning og rådgivning for å sikre overholdelse av regelverket.

Ring oss