Tomtefeste – Retningslinjer for avgjørelse av søknad om innløsning

Tomtefeste er en juridisk ordning som regulerer leieforholdet mellom en festegiver (grunneier) og en fester (tomteeier). Denne ordningen gir festere rett til å bruke tomten for en bestemt periode, vanligvis langvarig, for bolig- eller fritidsformål. En viktig del av tomtefesteordningen er muligheten for festere å kreve innløsning av tomten, som gir dem rett til å kjøpe tomten fra grunneieren.

Avgjørelsen om hvorvidt en søknad om innløsning skal samtykkes, er basert på en interesseavveining som er underlagt forvaltningens frie skjønn. Tomtefesteloven og dens forarbeider gir ingen klare signaler om vesentlige endringer i forhold til tidligere lovgivning når det gjelder denne interesseavveiningen.

Ved vurderingen av en søknad om innløsning foretas en interesseavveining mellom festerens og bortfesters interesser. Dette er den sentrale delen av beslutningsprosessen. Festerens interesse i innløsning må veies opp mot grunneierens interesse i å avslutte festeforholdet.

Det er verdt å merke seg at en av hovedintensjonene bak den tidligere tomtefesteloven var å styrke festers stilling og gjøre den mer lik en kjøpers stilling. Som følge av dette har det vært vanlig praksis å samtykke til innløsning med mindre vesentlige interesser taler imot det.

Et underliggende formål med innløsningsreglene er å sikre at festere av tomter for bolig- og fritidshus, i tilfeller som omfattes av reglene, skal ha muligheten til å få en varig disposisjonsrett til tomten før den avtalte festetiden utløper. Som en generell retningslinje vil det være større grunn til å samtykke i innløsning dess kortere tid som gjenstår av den avtalte festetiden.

Avgjørelsen om innløsning tar hensyn til ulike faktorer, inkludert eiendommens karakter, festeforholdets historie og partenes interesser. Det er derfor viktig å søke profesjonell juridisk rådgivning når man vurderer innløsning av en festetomt.

Ring oss