Tomtefeste – Rett til innløsning av festetomt til bolig- og fritidshus

Tomtefeste er en juridisk ordning hvor en person (festaren) har rett til å leie en tomt av en annen (bortfester) for en bestemt periode. Festaren har ofte bygget sitt eget bolig- eller fritidshus på denne tomten. Et viktig aspekt ved tomtefeste er retten til innløsning av festetomten, som gir festaren muligheten til å kjøpe tomten fra bortfesteren. I dette blogginnlegget vil vi utforske reglene for innløsning av festetomter til både bolighus og fritidshus i henhold til tomtefesteloven.

Rett til innløsning av festetomt til bolighus

Ifølge tomtefesteloven kan festaren kreve innløsning av en festetomt til bolighus under visse betingelser. Disse betingelsene er som følger:

  1. Tidsbegrensning: Innløsningsretten kan gjøres gjeldende når det har gått 30 år av festetiden. Festaren kan også kreve innløsning hvert 10. år etter de første 30 årene. Det er imidlertid mulig å avtale kortere innløsningstider i festeavtalen.
  2. Bruk av tomta: Festaren må bruke tomten varig som bolighus for seg selv, ektefelle, livsarvinger, fosterbarn som står i samme stilling som livsarvinger, eller noen som har vært medlem av samme husstand som festaren de siste to årene.
  3. Tidspunkt for innløsning: Innløsning kan også kreves når festetiden er ute, for eksempel når avtalt festetid er utløpt.

Forlengelse av festetiden for bolighus

Dersom festaren ikke ønsker å kreve innløsning, men heller forlenge festetiden, har vedkommende rett til å søke om forlengelse av festetiden med 10 år hver gang. Festaren har dermed kontroll over hvor lenge festet skal vare, så lenge tomten brukes som bolighus.

Rett til innløsning og forlengelse hvor tomt er festet bort til fritidshus

På samme måte som for bolighus, gir tomtefesteloven også festaren rett til innløsning og forlengelse når tomten er festet til fritidshus. Her er betingelsene som gjelder:

  1. Festeavtale inngått etter 1975, men før 2002: Festaren kan kreve innløsning når det har gått 50 år av festetiden, og deretter hvert 10. år. Unntak gjelder for familie- eller kombinasjonsbruk innen landbruket.
  2. Festeavtale inngått før 1976: Festaren kan kreve forlengelse av festetiden hver gang det har gått 10 år etter at festetiden er ute. Innløsning kan kreves når festetiden er ute.
  3. Festeavtale inngått før 1976 – livstidsfeste: Ved livstidsfeste kan festaren kreve innløsning når festaren dør.
  4. Bruk av tomta: Som med bolighus, må festaren bruke tomten varig som fritidshus for seg selv, ektefelle, livsarvinger, fosterbarn som står i samme stilling som livsarvinger, eller noen som har vært medlem av samme husstand som festaren de siste to årene.
  5. Tidspunkt for innløsning: Innløsning kan også kreves når festetiden er ute, for eksempel når avtalt festetid er utløpt.
Ring oss