Tvungent betalingsmiddel

Det følger av Sentralbankloven § 14 at sedler og mynter fra sentralbanken er tvungent betalingsmiddel i Norge og av Finansavtaleloven § 38 at en forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Det vil som utgangspunkt si at du ikke kan nektes å betale med kontanter. Begrensningen er at ingen er pliktig til å ta imot mer enn 25 mynter av hver enhet. Du kan altså ikke kreve å betale med 26 enkroner. Derimot kan du kreve å få betale med 25 enkroner.

I forarbeidene (Ot.prp. nr. 25 1984-1985) heter det:

‘”Utvalget har i § 14 andre ledd tatt inn en regel om en avgrensning av kreditors plikt til å motta oppgjør av pengefordringer i mynt. Slike regler finnes i gjeldende pengelovgivning, og tar sikte på å forhindre at pengeoppgjør får sjikanøse former. Utvalget foreslår at ingen er pliktig til i én betaling å motta mer enn femogtyve mynter av hver enhet.”

I en avgjørelse fra Markedsrådet (MR-2012-575) om kortpåbud i Shop-Express-kassene til Coop Øst SA heter det:

“Markedsrådet deler Forbrukerombudets vurdering av innklagdes påklagde praksis. Det er opplyst at det er mulighet for kontant betaling i alminnelige kasser i de butikkene som tilbyr Shop Express. Opplysningen er ikke bestridt, og legges således til grunn. Så lenge kundene har en reell mulighet for å betale med kontanter i butikkene, anses det ikke å være i strid med fil. § 38 (3) at det kun tilbys kortbetaling i ekspresskassene, jf. bl.a. JDLOV-2001-8796c om bompengeavgift. Uttalelsen har overføringsverdi også for det foreliggende tilfellet.”

 

 

Sentralbankloven § 14. Tvungent betalingsmiddel

Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel​1 i Norge.​2 Ingen er pliktig til i én betaling å ta imot mer enn femogtyve mynter av hver enhet.

Sterkt skadde sedler og mynter er ikke tvungent betalingsmiddel. Banken gir nærmere forskrifter om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter.

Selv om en avtale inneholder klausul om betaling av en pengeforpliktelse i gullverdi, kan skyldneren frigjøre seg med tvungne betalingsmidler uten hensyn til denne klausul.

Finansavtaleloven § 38.Oppgjørsmåte

(1) Betaling kan foretas ved overføring av beløpet til mottakerens konto med mindre annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med kontanter.

(2) Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten, dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren.

(3) En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren.

 

 

Ring oss